Міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова

Історія

Науково-викладацька діяльність за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» в університеті започаткована у 1998 році, для чого на економічному факультеті під керівництвом доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України професора А. П. Голікова була створена кафедра міжнародних економічних відносин. У 2005 році на її базі було створено факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.

За час свого існування кафедра здійснила вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі міжнародних економічних відносин, туристичної діяльності, розвиток вітчизняної науки.

Навчальна робота

Кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова готує бакалаврів (термін навчання — 4 роки) за спеціальністю: 292 – Міжнародні економічні відносини (освітні програми: «Міжнародні економічні відносини» , «Міжнародна логістика і митна справа»).

На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 1 рік 4 місяці) за спеціальністю: 292 – Міжнародні економічні відносини (освітні програми: «Міжнародні економічні відносини» http://international-relations-tourism.karazin.ua/academics/major-meo.html , «Міжнародна та європейська економічна інтеграція»).

Навчання відбувається за контрактом і за рахунок бюджетних коштів держави. Форми навчання — денна та заочна (дистанційна). Навчальний процес зорієнтовано на широке використання сучасних програмних продуктів та інформаційних технологій. Крім того, викладачами кафедри забезпечується віртуальне навчальне середовище на платформі MOODLE.

Кафедра плідно співпрацює у науковому, науково-методичному й викладацькому напрямках з Київським інститутом міжнародних відносин, кафедрами міжнародних економічних відносин Львівського й Одеського національних університетів, професори яких беруть безпосередню участь у навчальній та науковій діяльності.

Третій рік поспіль кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова займає перше місце у конкурсі на краще науково-методичне забезпечення навчального процесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за напрямом «Розвиток методик і технологій дистанційного (електронного) навчання».

Наукова робота

На кафедрі здійснюється обмін досвідом роботи, проводяться проблемні та відкриті лекції й заняття, науково-методичні семінари. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах і семінарах. Наукові статті працівників публікуються як в українських наукових видіннях, так і за кордоном. Високу оцінку у наукових та педагогічних колах отримали наукові монографії працівників кафедри. Доброю традицією для кафедри стало проведення щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин» http://international-relations-tourism.karazin.ua/research/conference-materials/meo-cm.html , яка дає змогу молодим дослідникам набути позитивного досвіду участі у наукових заходах високого рівня. Зараз кафедра працює над науково-дослідною темою «Імперативи розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобальних викликів» (професор Довгаль О. А., доцент Казакова Н.А.).

Кафедра міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова є ключовою у реалізації Проєкту програми Erasmus+ освітній модуль Жана Моне № 611674-EPP-1-2019-1-UA—EPPJMO-MODULE «Європейська інтеграція України в умовах Industry 4.0»

Модуль дозволяє отримати нові знання та практичні навички у вирішенні найбільш актуальних проблем європейської інтеграції України в умовах Індустрії 4.0. У фокусі освітнього модуля знаходяться практична реалізація розширеної та всеосяжної зони вільної торгівлі й асоціації між ЄС та Україною, особливості трансформації науково-технічної політики та трансферу технологій, впровадження інноваційних стратегій ЄС в умовах smart-спеціалізації тощо.

Аспірантура і спеціалізована вчена рада

На кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 292 – «Міжнародні економічні відносини» і спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Практики і міжнародне співробітництво

Протягом існування кафедри підготовлено сотні спеціалістів, які успішно працюють у різних галузях науки та виробництва; серед них отримали освіту, закінчили аспірантуру та захистили дисертації громадяни Китаю, Росії, Білорусі, Туркменістану, В’єтнаму, Ізраїлю, Марокко, Йорданії, Туреччини та інших країн.

Практична підготовка студентів кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова передбачає проходження кількох видів практик, особлива увага традиційно приділяється виробничим практикам. Основними базами для практик цього виду є комітети Верховної ради України, Міністерство закордонних справ, департаменти з міжнародного співробітництва обласних державних адміністрацій та міських виконавчих рад, а також підприємства і організації різних форм власності. Проводиться також закордонне стажування (Китай, Італія, Польща, Угорщина, Литва й інші).

Останніми роками особливого розповсюдження набуває підтримка академічної мобільності http://international-relations-tourism.karazin.ua/schools/meo/Akademichna_mobilnist.html студентів: вже понад 30 бакалаврів і магістрів отримали можливість паралельного навчання за кордоном — у вищих навчальних закладах Чехії, Німеччини, Італії, Польщі та інших країн.

Працевлаштування випускників

Сфера діяльності випускників: відділи зовнішньоекономічних зв’язків підприємств і фірм, туристичні агенції, торговельні представництва за кордоном, митна служба, дипломатична та консульська служба. При бажанні продовжувати навчання студенти-відмінники можуть скласти екзамени до аспірантури, при успішному закінченні якої отримають науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності міжнародні економічні відносини.

У процесі навчання охочим надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують звання офіцерів запасу.

Кадровий склад кафедри

Вимоги до абітурієнта


Контакти:

Завідувач кафедри: Казакова Надія Артурівна, кандидат географічних наук, доцент

E-mail: meo@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 707-51-60