Кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання

Історія кафедри

Кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання була створена у 2001 році і на той час мала назву «Кафедра вищої математики та інформаційних технологій». Очолила кафедру і довгий час була її керівником кандидат фізико-математичних наук, доцент Світлана Вікторівна Гадецька. В різні роки кафедрою керували, професор Б.В. Самородов, доцент С.О. Шамов, професор В.О. Гороховатський, професор С.В. Кавун, доцент А.О. Замула. Нпразі кафедру очолює кандидат педагогічних наук Наталя Іванівна Стяглик.

З моменту створення і по 2014 рік кафедра забезпечувала викладання інформаційних та математичних дисциплін на усіх спеціальностях інституту. Окрім того, провідними викладачами кафедри здійснювалось наукове консультування магістерських кваліфікаційних робіт з економіко-математичних методів та моделей.

З 2014 року кафедра стає випусковою і веде підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Комп’ютерні науки» та бакалаврів зі спеціальності «Кібербезпека».

Кафедра інформаційних технологій та математичного моделювання є колективом однодумців – високоосвічених професіоналів, здатних іти в ногу з часом, спроможних швидко та гармонійно адаптуватися в усі сфери життя інституту. Діяльність викладачів спрямована на впровадження передового педагогічного досвіду в навчальний процес та на розв'язання наукових проблем, які ставлять економічні умови сьогодення.

Абітурієнту

Щорічно кафедра випускає понад 25 студентів денної форми навчання. Кафедра готує бакалаврів та магістрів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», а також бакалаврів зі спеціальності 125 «Кібербезпека» за денною формою навчання.

Випускники кафедри можуть працювати в IT-компаніях, які спеціалізуються у різних сферах, відділах інформаційних технологій та структурах, що пов’язані з захистом інформації.

Для студентів, що навчаються на кафедрі існує багато можливостей для розвитку та творчого самовиразу. Студенти мають можливість стажування та проходження практики в Україні і за кордоном. Найбільш талановита молодь має змогу отримувати іменні стипендії. Наша кафедра має сучасну матеріально-технічну базу навчання, комп’ютерні класи та лабораторії.

Значна увага на кафедрі приділяється практичній підготовці студентів. Кафедра співпрацює з українськими та закордонними компаніями, бере участь у міжнародних програмах з обміну студентами.

Кадри

На кафедрі працює 14 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор та 9 кандидатів наук.

Наукова діяльність

Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри є економіко-математичне моделювання та сучасні інформаційно-комунікаційні технології у банківській та фінансовій сферах. Значна увага приділяється науковим аспектам педагогіки вищої школи та інноваційним методикам викладання. Результатами науково-дослідної роботи викладацького складу кафедри є чисельні наукові статті у закордонних та фахових виданнях України. Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах, форумах та вебінарах, що підтверджується показниками розвитку наукової діяльності.

На кафедрі проводяться науково-методичні семінари, на яких обговорюються питання впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, ефективного використання технологій дистанційного навчання, кейс-методів, ділових ігор, особливостей викладання дисциплін з посиленням наукової складової, використання результатів наукових досліджень викладачів кафедри в освітньому процесі.

З метою активізації науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють наукові проблемні гуртки: підготовки до олімпіадних змагань з програмування; підготовки до олімпіадних змагань з математики; креативного розвитку з моделювання; з особливостей адміністрування мереж; з новітніх питань інформаційних технологій; з сучасних питань вебдизайну; з актуальних питань інформаційної безпеки.

Навчальна робота

Кафедра інформаційних технологій здійснює галузеву та фахову підготовку студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 125 «Кібербезпека», другого (магістерського) рівня спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та забезпечує викладання дисциплін математичного профілю для спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Так, для спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» науково-педагогічні працівники кафедри викладають наступні дисципліни: Інформаційні технології (Алгоритми та структури даних); Математика (Вища математика, Дискретна математика, Статистика (у т.ч. й Теорія ймовірностей)), Комп’ютерні системи та мережі (Фізика та електротехніка, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, Комп’ютерні системи та мережі), Інформаційні технології (Операційні системи, Цифрова економіка), Програмування (Технологія створення програмних продуктів), Чисельні методи та системний аналіз, Технології захисту інформації, Адміністрування та моніторинг комп’ютерних мереж, Інформаційний менеджмент та теорія прийняття рішень, Об’єктно-орієнтовне програмування, Системи обробки економічної інформації, Комп’ютерна графіка та вебдизайн, Технології розподільних систем та паралельних обчислень, Управління інформаційною безпекою, Спеціалізовані мови програмування, Інтелектуальний аналіз даних.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін спеціальності 125 «Кібербезпека»: Математика (Вища математика, Дискретна математика, Теорія ймовірностей, Методи та системи штучного інтелекту), Програмування (Алгоритми та структури даних, Об’єктно-орієнтовне програмування), Інформаційні технології (Операційні системи, Технологія створення програмних продуктів, Великі дані), Комп’ютерні системи та мережі (Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, Фізика та електротехніка, Комп’ютерні системи та мережі, Безпека комп’ютерних мереж), Фінансові технології (Цифрова економіка, Чисельні методи та системний аналіз), Кібербезпека (Основи кібербезпеки, Функціональна безпека комп’ютерних систем, Комплексні системи захисту інформації, Система стандартів інформаційної безпеки, Проектування інформаційних систем безпеки), Моделювання (Моделювання бізнес-процесів безпеки), та цілий комплекс фахових вибіркових компонент: Моделювання (Економіко - математичні методи та моделі, Теорія ризиків), Кібербезпека (Основи протидії кіберзлочинності та цифрова криміналістика, Правові основи інформаційної безпеки, Організація та проведення тестування на проникнення та соціальна інженерія), Фінансові технології (Платіжні системи, технології та сервіси) тощо.

Спеціальні курси для майбутніх магістрів з комп’ютерних наук: Структурні методи аналізу та розпізнавання зображень, Комп’ютерний зір, Технології OLAP та Data Mining, Методи оптимізації в задачах штучного інтелекту, Математичні методи та моделі в наукових дослідженнях, Комплексний аналіз та операційне числення, Прикладная криптология, Методології управління інформаційними процесами, Технології аналізу і автоматизації документообігу, Методології наукових досліджень та інтелектуальна власність, Проектування корпоративних інформаційних систем, Проектування бізнес-систем.

Для студентів спеціальностей 071 «Облік і опадкування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» викладаються курси: Інформаційні технології (рівень А), Вища математика, Статистика, Економіко-математичні методи та моделі, Цифрова економіка.