Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій

Історія

Кафедра створена у 2008 році. За період існування назва кафедри змінювалась: менеджменту; менеджменту та бізнесу; економіки, менеджменту та бізнесу. З 2010 року кафедра мала назву менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін. У 2020 році прийнято рішення змінити назву кафедри на кафедру менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій задля врахування особливостей наявних освітніх програм та розвитку нових напрямів освітньої та наукової діяльності.

З моменту створення до 2016 року кафедру очолювали доктор економічних наук, професор Азаренкова Г. М., кандидат економічних наук, доцент Ізюмцева Н. В., доктор економічних наук, професор Доронін А. В. Кожен керівник зробив свій вагомий внесок у розвиток кафедри та залишив слід в історії її становлення.

2015 року кафедра пройшла акредитацію спеціальності «Бізнес-адміністрування» і стала випусковою. Основні наукові напрями роботи кафедри були скеровані на розвиток наукової школи «Сучасні напрями розвитку менеджменту та маркетингу». У цей період кафедра активно розвивалась: щорічно зростала кількість і обсяги друкованої наукової та навчально-методичної продукції, розроблених дистанційних курсів; збільшувалась кількість студентів – переможців олімпіад та конкурсів зі спеціальності, конкурсів наукових робіт.

З 2016 року кафедру очолювала доктор економічних наук з державного управління, професор Ковальчук Вероніка Геннадіївна, яка має багато наукових здобутків та значно збагатила тематику досліджень кафедри з напряму управління соціально-економічним розвитком регіону, стратегічного розвитку підприємств, менеджменту інвестиційної та інноваційної діяльності, сучасних процесів у сфері демографії, праці та соціального розвитку. У цей період кафедра успішно пройшла ліцензування спеціальності 073 «Менеджмент» за освітніми рівнями бакалавра та магістра, а також розпочала підготовку іноземних громадян.

Кафедра менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій продовжує розвивати кращі традиції з методики викладання теоретичних і прикладних аспектів управлінської діяльності, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, що стоять наразі перед вищою школою. З 2020 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Грінько Алла Павлівна, яка є членом науково-методичної підкомісії в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» сектору вищої освіти Науково методичної ради Міністерства освіти і науки України та безпосередньо бере участь у розробці Національних стандартів вищої освіти України, має понад 300 наукових публікацій.

Кадри

Компетентність, відповідальність, здатність здійснювати професійну діяльність на рівні міжнародних стандартів та готовність до постійного професійного зростання – це ті якості, що характеризують викладачів кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій. Професорсько-викладацький склад кафедри сформований з фахівців, які мають практичний та науковий досвід роботи, стажувались за кордоном та в Україні. На кафедрі працює 16 викладачів, з яких 1 має науковий ступінь доктора наук та 15 – науковий ступінь кандидата наук.

Абітурієнту

Кафедра підготувала близько 800 фахівців, які працюють в організаціях та установах України різних галузей економіки, зокрема, в органах державного управління, місцевого самоврядування, у банках, а також комерційних підприємствах. 2019 року кафедра здійснила перший випуск іноземців за ступенем «магістр» – громадян з Південної Азії та Африки.

Кафедра готує бакалаврів з менеджменту (освітня програма «Менеджмент і глобальний бізнес») та магістрів з менеджменту (освітньо-професійна програма «Стратегічний менеджмент у бізнесі») за денною та заочною (дистанційною) формою навчання.З 2021 року започатковано набір на нову освітню магістерську програму «Менеджмент організацій та адміністрування», що сприяє значному розширенню діапазону підготовки та працевлаштування фахівців з менеджменту не тільки у різних сферах бізнес-середовища, а й у соціальному підприємництві. Організовано навчання за англомовними програмами зі спеціальності 073 «Менеджмент» бакалаврського та магістерського рівня підготовки.

Випускники кафедри можуть працювати на національному та міжнародному рівнях в різних установах, підприємствах та організаціях на посадах менеджера (управителя) організацій, менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера зі зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, помічника керівника виробничого підрозділу, помічника керівника іншого основного підрозділу, помічника керівника малого підприємства без апарату управління, помічника керівника підприємства (установи, організації), фахівця (сфера адміністрування), відповідального працівника банку (філії банку, іншої фінансової установи), фахівця з фінансово-економічної безпеки, фахівця з управління проєктами, фахівця з економічних питань, аналітика з фінансово-економічних питань. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі Університету.

Наука

Основні напрями наукових досліджень кафедри: стратегічне управління, інноваційний менеджмент, соціальна відповідальність бізнесу, бренд – менеджмент, корпоративне управління, управління проєктами, управління змінами, управління персоналом, тайм-менеджмент, інформаційно-комунікаційний менеджмент, глобалізація економіки, економічна поведінка, державне управління, макроекономічне регулювання, маркетинговий менеджмент, соціально – політичний розвиток суспільства.

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами багатьох монографій, щороку публікують статті у вітчизняних та закордонних виданнях, зокрема у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Студенти також активно беруть участь у науковій роботі: публікують статті у співавторстві з викладачами, представляють результати наукової роботи на конференціях молодих вчених, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. На базі кафедри проводяться дві секції Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції» та видається Електронний збірник наукових праць «Молодіжний науковий диспут».

Навчальна робота

Для здобувачів вищої освіти ступеню «бакалавр» кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як:

Бізнес-студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», «Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації», «Бізнес студія «Лідерство та командна робота»; «Цифрова економіка», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «HR-менеджмент», «Антикризовий менеджмент», «Управлінські рішення», «Інноваційний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Стратегічний менеджмент тощо.

Іноземна мова за фаховим спрямуванням здійснюється впродовж всього періоду навчання. Вибіркові дисципліни, що викладаються студентам, згруповані за двома блоками: «Менеджмент організацій та адміністрування» і «Міжнародний менеджмент». Такий підхід сприяє забезпеченню можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти з урахуванням їх особистісних інтересів.

Для здобувачів вищої освіти ступеню «Магістр» кафедра забезпечує викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування», а саме: «Бізнес студія «Корпоративне управління», в рамках якої здійснюється навчання за дисциплінами «Бізнес-комунікації та соціальна відповідальність» та «Іноземна мова в корпораціях»; «Менеджмент організацій», «Управління персоналом», «Маркетинговий менеджмент», «Управління проектами», «Соціальне проектування», «Управління змінами», «Адміністративний менеджмент», «Міжнародний та крос-культурний менеджмент», «Менеджмент та адміністрування у соціальній сфері» тощо. Вибіркові дисципліни, що викладаються студентам за цією освітньою програмою також сформовані за двома напрямами: «Менеджмент та адміністрування бізнес-організацій» і «Менеджмент та адміністрування соціального підприємництва». Такий розподіл обумовлений більш широким спектром компетентностей, які студенти мають можливість набути у процесі навчання.

Отже, дисципліни за вибірковим блоком 1 «Менеджмент та адміністрування бізнес-організацій» забезпечують студентам отримання знань щодо підвищення рівня підприємницької активності бізнес-структур, формування їх інноваційності, конкурентоспроможності, ефективності використання всіх видів ресурсів, у тому числі й людського капіталу. Вивчення дисциплін за вибірковим блоком 2 «Менеджмент та адміністрування соціального підприємництва» пов’язано з якісно новим видом діяльності, яким є соціальне підприємництво, що поєднує підприємницьке новаторство та соціальну спрямованість з метою вирішення певних соціальних проблем, що є новим, але перспективним напрямом для розвитку економіки України.