Безпеки життєдіяльності

Історія

Кафедра розпочала свою діяльність на фізико-енергетичному факультеті з 01 вересня 2012 року на виконання вимог спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Персональний склад кафедри

Сьогодні на кафедрі працює 6 викладачів, з них 1 доктор технічних наук, 3 кандидатів технічних наук. Всі викладачі кафедри є кваліфікованими фахівцями із суттєвим педагогічним досвідом, на їх рахунку декілька навчальних посібників, які мають грифи МОНМС України та МНС України.

Абітурієнту

В університеті ліцензовано спеціальність «Охорона праці». Охорона праці — галузь науки i техніки, яка займається вивченням процесів і закономірностей систем «людина — виробниче середовище — техніка», виявленням та вивченням небезпек i шкідливостей в процесі життєдіяльності людини, розробкою методів i засобів їх запобігання або послаблення з метою забезпечення сприятливих умов праці, профілактики професійних захворювань, нещасних випадків i аварій.

Фахівці цього напряму підготовки можуть працювати в Державних органах управління охороною праці, в будівельних, експлуатаційних організаціях, органах виконавчої влади, у сфері соціального забезпечення, вчителями з основи безпеки життєдіяльності у середній школі і займати відповідні первинні посади.

Студенти цього напряму підготовки вивчатимуть спеціальні та технічні дисципліни: трудове законодавство, організацію наглядової діяльності в галузі охорони праці, безпечну експлуатацію інженерних систем, економіку та управління в охороні праці, електробезпеку, пожежну безпеку, експертизу з охорони праці та ін.

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 • Охорона праці в різних галузях
 • Безпека життєдіяльності
 • Виробнича санітарія
 • Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці
 • Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків на виробництві
 • Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
 • Державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві
 • Економіка та управління охорони праці
 • Експертиза з охорони праці.

Наука

Наукова робота на кафедрі орієнтована на:

 • розробку концептуальних рішень та заходів з національної, екологічної, пожежної та інших видів безпеки життєдіяльності;
 • відпрацювання теоретичного забезпечення екологічного моніторингу та технічних засобів контролю за станом екологічного середовища;
 • обґрунтування оцінок екологічного ризику, пошук та створення за їх допомогою оптимальних форм управління безпекою;
 • збереження здоров’я людини та впровадження здоров’язберігаючих технологій;
 • забезпечення сталого соціально-економічного розвитку та потенціалу держави.

Науковці кафедри готують здобувачів, аспірантів та докторантів з технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека». На базі наукових розробок впроваджено низку державних галузевих документів та стандартів щодо потенційно небезпечних об’єктів, отримано патенти України на корисні моделі у сфері пожежної безпеки, екологічної безпеки та цивільного захисту.

Кафедра проводить активну громадську та наукову діяльність з популяризації безпеки життєдіяльності.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Основи екології» та «Цивільний захист» на всіх факультетах університету.

Викладачами кафедри було розроблено навчальне видання «Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін „Безпека життєдіяльності“, „Цивільний захист“, „Охорона праці“ та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих та нормативно-правових актах України», а також методичних вказівок з дисципліни «Цивільний захист».

Міжнародне співробітництво

Кафедра має консультативну квоту у Раді безпеки Міжнародних академій безпеки життєдіяльності (МАБЖД, штаб-квартира у м. Київ та МАНЕБ, м. Санкт-Петербург), є колективним членом Міжнародної конфедерації рятувальників як підрозділ оперативно-рятувальної служби м. Харкова.

Керуючись прагненням до зміцнення взаєморозуміння і дружби між країнами Євросоюзу та Україною, в інтересах взаємовигідного співробітництва в галузі вищої освіти й підготовки висококваліфікованих кадрів, а також визнаючи, що безпосередні контакти між ученими, докторантами, аспірантами і студентами є важливими в забезпеченні розвитку наукових досліджень та використанні їх результатів для задоволення потреб суспільства Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2012 став членом «Європейська мережа освітніх установ і фахівців з питань навчання з охорони праці» (ENETOSH) за напрямом роботи «Охорона праці та безпека життєдіяльності.

Тісні стосунки у цій галузі склалися з «Інститутом праці та здоров'я (IAG)» Німецького союзу соціального страхування від нещасних випадків (Німеччина, м. Дрезден), Університетським коледжем прикладних наук з безпеки (м. Загреб, Хорватія) та налагоджуються з багатьма іншими ВНЗ Європи.