Про факультет

Власний сайт: http://math.univer.kharkov.ua/

Наразі на чотирьох кафедрах факультету математики і інформатики (механіко-математичного факультету до 1 вересня 2015 року) організована підготовка бакалаврів (строк навчання 4 роки) за спеціальностями: математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з математики»; прикладна математика — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з прикладної математики»; комп’ютерні науки та інформаційні технології — з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій», середня освiта — з присвоєнням квалiфiкацii «бакалавр освіти (математика), учитель математики».

На базі підготовки бакалаврів проводиться підготовка магістрів (строк навчання — 1,5 роки за освітньо-професійною програмою і 2 роки за освітньо-науковою програмою) за спеціальностями: 1) «Математика» — з присвоєнням кваліфікації «магістр з математики, викладач математики та інформатики»; 2) «Прикладна математика» — з присвоєнням кваліфікації «магістр з прикладної математики»; 3) «Прикладна математика» (освітня програма — «теоретична та прикладна механіка», освітньо-професійний рівень) — з присвоєнням кваліфікації «магістр з теоретичної та прикладної механіки»; 4) «Комп’ютерні науки» — з присвоєнням кваліфікації «магістр з комп’ютерних наук».

Підготовка кадрів здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі. На факультеті сьогодні навчається біля 400 студентів за денною та заочною формами навчання.

Високому рівню підготовки випускників сприяє наукова співпраця факультету математики і інформатики з вченими вузів і науково-дослідницьких інститутів України, а також країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Творча високопрофесійна атмосфера на факультеті математики і інформатики притягувала і притягує обдаровану, талановиту молодь. Зараз на факультеті навчається 5 переможців міжнародних шкільних олімпіад з математики та 10 переможців Всеукраїнської олімпіади з математики для школярів.

Історія

Славетна історія факультету, успішний розвиток математики і механіки, фундаментальна підготовка студентів беруть свої витоки з часу відкриття університету, з 1804 року, від кафедр чистої математики і прикладної математики відділення фізичних і математичних наук. На факультеті створені глибокі традиції самовідданої праці і любові до математики. Ці традиції йдуть від першого професора математики Харківського університету — Т. Ф. Осиповського (1765–1832), який працював в університеті з 1803 по 1822 рік і був ректором університету у 1813–1820 роках. Серед перших вихованців університету був видатний математик, академік Петербурзької Академії наук М. В. Остроградський (1801–1862). Надалі математичні традиції підтримувалися і розвивалися зусиллями таких видатних вчених, зокрема, як В. Г. Імшенецький (1832–1892), К. М. Андрєєв (1848–1921), О. М. Ляпунов (1857–1918), В. А. Стєклов (1864–1926), Д. М. Синцов (1867–1946), С. Н. Бернштейн (1880–1968). Механіко-математичний факультет організаційно сформувався у 1961 році. Першим його деканом став проф. Д. З. Гордєвський (1901–1979). З 1 вересня 2015 року факультет має нову назву — «Факультет математики і інформатики».

Широко відома науково-педагогічна діяльність високопрофесійних вчених і викладачів факультету, таких як Н. І. Ахієзер (1901–1980), Я. П. Бланк (1903–1988), В. М. Борок (1931–2004), В. Л. Герман (1914–1964), Г. А. Домбровський (1920–1996). Г. І. Дрінфельд (1908–2000), Є. М. Жмудь (1918-2008), Б. Я. Левін (1906–1993), М. С. Лівшиць (1917–2007), В. М. Майзель (1900–1943), В. П. Петренко (1936–1988), О. Я. Повзнер (1915–2008), О. В. Погорєлов (1919–2002), А. К. Сушкевич (1889–1961), І. В. Сухарєвський (1923–2000), І. Є. Тарапов (1926–2002), І. Ю. Чудинович (1949–2010), М. Й. Кадець (1923-2011), Б. В. Новіков (1946-2014), А. П. Гришин (1941-2015), І. Д. Чуєшов (1951-2016), Ю. В. Гандель (1934-2017), В. Г. Дрінфельд, Ю. І. Любич, С. А. Масалов, Й. В. Островський, Ю. К. Сіренко, В. О. Щербина, А. Г. Руткас, А. А. Янцевич. У наш час творчу атмосферу факультету завзято підтримують видатні вчені і викладачі, такі як член-кореспондент НАН України М. В. Щербина, професори В. Д. Гордевський, Г. М. Жолткевич, В. І. Коробов, С. Ю. Фаворов, Л. А. Власенко, В. К. Дубовий, В. О. Золотарьов, М. Ф. Пацегон, Г. М. Скляр, В. М. Кадець, В. В. Фролов, К. М. Руккас, Н. М. Кізілова, Д. Г. Шепельський, І.Є. Єгорова, завідувачі кафедрами О. Л. Ямпольський, І.Т. Зарецька і В. Т. Лисиця, та видатні вчені і викладачі, cпівробітники інших НІІ НАН України та навчальних закладів академіки В. О. Марченко, Є.Я. Хруслов, Л. А. Пастур, члени-кореспонденти НАН України О. А. Борисенко, Г. М. Фельдман, професори А. Г. Боєв, С. В. Єршов, Б. Я. Кантор, В. М. Конторович та інші.На фотографії (зліва направо): О. А. Борисенко, Л. А. Пастур, Є. Я. Хруслов, А. Д. Мишкіс, В. О. Марченко, В. І. Коробов, М. О. Азаренков, Г. М. Жолткевич.Плідна праця вчених і викладачів уславлена найпрестижнішими преміями, нагородами, медалями, почесними званнями, грантами, подяками. Так, зокрема, академік О. В. Погорєлов є лауреатом Державної премії СРСР, Міжнародної премії імені М. І. Лобачевського АН СРСР, Ленінської премії СРСР, академік В. О. Марченко є лауреатом Ленінської премії СРСР, нагороджений золотою медаллю імені В. І. Вернадського НАНУ, член-кореспондент О. А. Борисенко є лауреатом премії імені Н. М. Крилова НАНУ, нагороджений орденом «За заслуги» Ш ступеня, є лауреатом Державної премії України, професор В. Г. Дрінфельд є лауреатом Філдсовської премії, професор А. Г. Руткас нагороджений медаллю «3а трудовую доблесть», є лауреатом Державної премії України, проф. В. І. Коробов нагороджений золотою медаллю С. П. Корольова Російської академії космонавтики і є лауреатом Державної премії України. Сьогодні наукові дослідження, навчальний процес, методичну та організаційну роботу факультету забезпечують 60 викладачів і науковців, серед яких — академік і два члени-кореспонденти НАН України, 20 докторів та 30 кандидатів наук. На факультеті працюють 4 кафедри.

Наука, філії

Вчені і викладачі факультету математики і інформатики мають найвагоміші доробки у різних галузях математики і інформатики, є засновниками багатьох наукових шкіл Харкова, Києва, Санкт-Петербурга та інших міст. На кожній кафедрі в наш час виконуються дослідження з сучасних фундаментальних та прикладних напрямків.

На кафедрі фундаментальної математики (завідувач — професор Олександр Леонідович Ямпольський) дослідження йдуть в декількох напрямках: геометрія підмноговидів в групах Лі, розшарованих просторах, просторах сталої кривини, ріманових просторах, геометрія і топологія шарувань, афінна диференціальна геометрія, нелінійні задачі математичної фізики і якісна теорія нескінченновимірних динамічних систем, комплексний і опуклий аналізи, теорія субгармонійних функцій, зростання та розподіл значень цілих та мероморфних функцій, математична та статистична фізика, різні класи диференціальних рівнянь, у тому числу, нелінійні інтегро-диференціальні, з запізнюючим аргументом та у банахових просторах, аналітична теорія ймовірностей, геометрія банахових просторів, алгебра.

На кафедрі прикладної математики (завідувач — лауреат Державної премії України, професор В. І. Коробов): загальна теорія аналітичного розв’язку проблеми допустимого синтезу позиційного керування з обмеженнями на керування та його похідні до заданого порядку, яка ґрунтується на методі функції керованості і є подальшим розвитком прямого методу Ляпунова, проблема моментів Маркова на мінімально можливому відрізку та її застосування в теорії оптимального керування, проблема відображення нелінійних керованих систем на лінійні керовані системи, проблема керованості і стабілізації динамічних систем, керування коливаннями балки Тимошенко, алгебраїчні методи в теорії нелінійних керованих систем, чисельні методи у сингулярному й гіперсингулярному інтегральних рівняннях електродинаміки і теорії дифракції, задачі механіки суцільних середовищ й електродинаміки, математичне моделювання еволюції фізичних і фінансово-економічних систем, застосування спектрально-аналітичних і ймовірносно-статистичних методів, теорія функціонально-диференціальних, імпульсних і різницевих рівнянь типу Соболєва, спектральна теорія операторних жмутків, моделювання середовищ із ускладненими властивостями в електромагнітних полях, магнітогідродинамічні явища, рівновага й стійкість форм вільної поверхні рідин, що намагнічуються та поляризуються, і твердих тіл, які левітують в електромагнітному полі, динаміка ударних хвиль, властивості наношарових функціональних покриттів, плин рідин у навколишньому середовищі (річкові русла, екосистеми), моделювання артеріальної, опорно-рухової й зубної систем людини, термодинаміка біологічного зростання, дальній транспорт рідин у рослин і тварин, біотермогідромеханіка, оптимальні біомеханічні системи.

На кафедрі вищої математики та інформатики (завідувач — доцент В. Т. Лисиця): модельні представлення нелінійних несамоспряжених і неунітарних операторів та їх застосування, теорія випадкових процесів, зокрема спектральні властивості випадкових процесів, методи розв’язування задач математичної фізики, теорії нелінійних коливань, обернені задачі, теорія дифракції, задачі обчислювальної математики і електродинаміки, геометрія многовидів та підмноговидів, гамільтонові системи із замкненими траєкторіями.

На кафедрі теоретичної і прикладної інформатики (завідувач — професор Г. М. Жолткевич): математичне та комп’ютерне моделювання та його застосування при розробці програмного забезпечення та дослідженні інформаційно-комунікаційних, природничих та соціально-економічних систем; математична логіка, теорія обчислюваності та їх застосування до теорії програмування та формальної верифікації програмного забезпечення; м’які обчислення та їх застосування у математичній статистиці та програмній інженерії; квантова інформатика. Кафедра активно співпрацює з компаніями — розробниками програмного забезпечення, такими як EPAM, NixSolution, Sigma Sofware, Cloud Works та іншими.

According to a new interdisciplinary program, the School trains specialists in biostatistics on the request and with the support of Intego Group (USA), Experience (USA) companies, and the leading international pharmaceutical corporation Roche Holding AG. This program opens up new opportunities for the School’s graduates to apply their mathematical knowledge and programming skills for supporting the development of new pharmaceuticals.

The School maintains scientific relations with many higher education and research institutions of Ukraine, Russia, the CIS, as well as the USA, France, Germany, Brazil, Great Britain, Vietnam, Israel, Spain, Italy, Canada, China, Mexico, Turkey, and other countries. The Student Research Society successfully works at the School. Even undergraduate students have the opportunity to engage in research work, participate in scientific conferences and publish their research papers. The School offers postgraduate studies in Mathematics; Applied Mathematics; Computer Sciences. The School has two Thesis Committees: for defense of PhD dissertations in Mathematical Analysis; Differential Equations; Mathematical Physics; Mechanics of Liquid, Gas and Plasma" and for defense of PhD and Doctoral dissertations in Mathematical Modeling and Computational Methods; and Information Technologies.

Professional Publications

The School publishes scientific journals "Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University": Series "Mathematics, Applied Mathematics and Mechanics", and Series "Mathematical Modeling. Information Technology. Automated Control Systems", which are professional journals included in the list of the SAC of Ukraine.

Academic Process

Students in all majors receive a fundamental mathematical education during the first two years of study and further in-depth training depending on the chosen major, specialization, and personal interests.

Mathematicians delve into the theoretical labyrinths of mathematical analysis, differential equations, higher algebra, mathematical physics, geometry and topology, mathematical statistics, infinite-dimensional spaces, functional analysis, theory of functions of real and complex variables, homological algebra — theories that make up the huge structure of mathematics of the new 21st century.

Applied mathematicians build models of physical, technical, and financial-economic systems; use modern software to solve problems of numerical modeling, computer geometry, control of systems and processes. They learn to create extensions and addins for computer graphics engineering systems, office and specialized math packages. They are engaged in modeling the motion of liquid, gas and plasma, which is related to the problems of modern technology, materials science, ecology, nano- and biotechnology, aerospace and biomedical applications. They master modern application packages for computer modeling of complex processes; study biomechanics, which is widely used in medicine, sports, and biomedical engineering.

Informatics students, that is future specialists in computer sciences and information technology, learn to develop software for both local and distributed platforms, to protect information in accordance with the international standard for specialist training COMPUTING CURRICULA 2005. They apply mathematical and computer modeling of processes and systems in various fields of natural science and technology. They master system programming, database management systems, mathematical analysis of computer programs, quantum informatics; study and build information systems.

At the end of the 4th year of study, students take a qualifying exam for a Bachelor's degree. Students are enrolled in a Master's program based on the results of a competition, which takes into account their academic performance for the previous 4 years and the results of entrance examinations. Graduates of all schools of any higher education institution can enter a Master’s degree program. Departments that offer Master’s programs in a relevant major provide teaching of special courses and preparation of diploma theses throughout the entire study period.

The School offers a double degree Master's program in Computer Sciences with the University of Nice — Sophia Antipolis (France), which allows students in the last year of Master's training to gain experience of studying abroad, undergo an internship in one of the famous international centers of research in computer science and automation INRIA (France), and receive, in addition to a Master's diploma of our University, a Master's degree from a French university. This program is supported by the Ukrainian and the French governments, as well as by the European ERASMUS+ program. There is a double degree Master's program in Mathematics and Applied Mathematics with the University of L'Aquila (Italy).