Екології та неоекологіїІсторія кафедри

Кафедру екології та неоекології було створено у 2007 році одночасно зі створенням екологічного факультету університету. Кафедра є правонаступницею кафедри геоекології та конструктивної географії геолого-географічного факультету, яка дала початок створенню екологічного факультету. Засновником кафедри був доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Володимир Юхимович Некос.

Викладачі та навчання

На кафедрі працює 23 представники професорсько-викладацького складу, наукові працівники, аспіранти та докторанти, у тому числі 3 професори з науковим ступенем доктор географічних наук та 5 доцентів, в тому числі з науковим ступенем кандидат географічних наук, кандидат технічних наук та кандидат сільськогосподарських наук.

Кафедра має аспірантуру і докторантуру. Можливість захисту докторських та кандидатських дисертацій надається у Спеціалізованій вченій раді з присудження наукового ступеня доктора та кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 — конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. З особистого складу ради третину складають фахівці кафедри екології та неоекології.

На кафедрі функціонують 3 наукові школи під керівництвом професорів, докторів наук. До роботи в межах наукових шкіл залучаються науковці — провідні фахівці в даній галузі, співробітники органів державного контролю в галузі охорони навколишнього середовища, представники громадських екологічних організацій, студенти.


Професор І. Ю. Левицький дуже вибагливий, але з добрим почуттям гумору

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання 50 навчальних дисциплін для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Спеціальність підготовки 8.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Нормативні дисципліни підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
 1. Геологія з основами геоморфології
 2. Грунтознавство
 3. Загальна екологіїя та неоекологія
 4. Моніторинг атмосферного повітря
 5. Екологічна експертиза
 6. Заповідна справа
 7. Основи збалансованого природокористування та ресурсознавства
 8. Природно-ресурсний потенціал України
 9. БЖД
 10. Техноекологія
 11. Охорона праці
 12. Вступ до фаху
 13. Геохімія довкілля
 14. Екологія міських систем
 15. Інженерна екологія
Вибіркові дисципліни підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
 1. Науково-практичний семінар «Безпека та захист населення в надзвичайних ситуаціях»
 2. Науково-практичний семінар з вчення про довкілля
 3. Науково-методичний семінар з загальної екології та неоекології
 4. Екологічна геологія з основами екологічної геоморфології
 5. Екологія ґрунтів
 6. Сільськогосподарська екологія
 7. Основи екологічного підприємництва
 8. Екологічний туризм
 9. Міжнародне екологічне законодавство
 10. Геоекологічні проблеми України
 11. Засоби очистки повітря
 12. Експертні оцінки
Нормативні дисципліни підготовки спеціаліста за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 1. Екологічний менеджмент і аудит
 2. Екологічна стандартизація і сертифікація
 3. Фітомеліорація
 4. Оптимізація природокористування
Вибіркові дисципліни підготовки фахівця за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 1. Системний підхід в екологічних дослідженнях
 2. Міжнародні розробки з попередження глобальної катастрофи та забезпечення сталого майбутнього
 3. Альтернативне природокористування
 4. Енергозберігаючі технології
 5. Науково-практичний семінар — 4
Нормативні дисципліни підготовки магістра за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 1. Педагогіка та психологія вищої школи
 2. Філософські проблеми в екології
 3. Екологічний менеджмент і аудит
 4. Сучасні концепції природокористування
 5. Теорія систем в екології
 6. Оптимізація природокористування
Вибіркові дисципліни підготовки магістра за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища»
 1. Урбоекологія
 2. Екологічна стандартизація і сертифікація
 3. Теоретичні проблеми неоекології
 4. Методологія та організація наукових досліджень
 5. Методика тестового контролю
 6. Науково-практичний семінар — 4

Навчання здійснюється за рахунок бюджетних коштів і за контрактом. Існує денна і заочна форма навчання. В процесі навчання студенти мають можливість здійснювати вибір дисциплін, які бажають вивчати. Студентам надається можливість проходити військову підготовку (на контрактній основі), після якої вони отримують звання офіцерів запасу.

Навчальні практики проводяться на Харківщині, в Криму та Карпатах. Виробничі практики студенти проходять в різноманітних організаціях та установах за вибором студентів як в Україні, так і за кордоном.

Випускники здобувають фундаментальну вищу екологічну освіту. Після опанування змісту навчання за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» протягом 4 років навчання випускники одержують диплом бакалавра. Магістерська програма за 1 рік навчання дозволяє одержати диплом магістра екології та право працювати на посаді керівника в державних установах і приватних підприємствах, в органах державного управління й місцевого самоврядування в галузі охорони навколишнього середовища, займатися науково-дослідною та викладацькою діяльністю.

Наукова робота та міжнародне співробітництво

Найбільш успішне співробітництво кафедри здійснюється з Санкт-Петербурзьким державним університетом (Росія). Також кафедра співпрацює з Науково-дослідним центром екологічної безпеки Російської Академії Наук (Росія), Центральним європейським університетом (Угорщина), Інститутом технологічної освіти (Греція), Інститутом екологічних досліджень при Університеті Амстердаму (Голландія), Міжнародною групою з геоінформаційних систем (Італія), Університетом природних ресурсів та прикладних наук (Австрія), Білоруським державним університетом (Білорусь), Молдавським державним університетом (Молдова), а також із багатьма іншими університетами та науковими центрами.

На кафедрі реалізовується проект Темпус «Удосконалення освіти в галузі екологічного менеджменту». Головною метою проекту є удосконалення системи вищої освіти в галузі управління охороною навколишнього природного середовища та екологічно безпечного природокористування з використанням досвіду ЄС та країн СНД з використання сучасних управлінських інформаційних технологій.


Робоча зустріч за проектом Темпус в Університеті природних ресурсів та прикладних наук (м. Відень, Австрія, травень 2010)

Пріоритетні напрямки роботи кафедри

 • підготовка фахівців для потреб України та інших країн в галузі екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • організація, проведення та координація комплексних наукових досліджень та розробок в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування;
 • формування стратегії подальшого розвитку нових напрямів екологічної підготовки фахівців в університеті та її методичне забезпечення;
 • створення та розгортання системи дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • підготовка фахівців на основі повної загальної середньої освіти з базовою вищою освітою (бакалавр);
 • підготовка на основі базової вищої освіти фахівців з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр);
 • підготовка в установленому порядку фахівців з другою вищою освітою; (або перепідготовка кадрів фахівців з повною вищою освітою);
 • підготовка в установленому порядку фахівців вищої кваліфікації з присудженням наукових ступенів кандидата та доктора географічних наук;
 • здійснення підвищення кваліфікації фахівців з повною вищою освітою та отримання другої вищої освіти;
 • здійснення координації підготовки спеціалістів і магістрів у галузі екології між факультетами університету;
 • організація міжнародного співробітництва як в галузі підготовки фахівців, так і в проведенні комплексних наукових досліджень;
 • культурно-освітня, методична, виховна, видавнича, фінансово-господарська робота;
 • створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів та науково-методичної, науково-дослідної роботи викладачів.