Фізики низьких температур

Власний сайт: http://physics.karazin.ua/ua/chairs/k_phlt.html

Кафедру фізики низьких температур було заснована у 1979 році на основі спеціалізації у структурі кафедри експериментальної фізики, яку було започатковано у 1952 році. Першим завідувачем і науковим керівником кафедри фізики низьких температур був член-кореспондент АН УРСР, професор В. Г. Хоткевич. З історією кафедри фізики низьких температур пов’язані імена видатного вченого і організатора науки, академіка Б. І. Вєркіна і відомого фахівця в області вивчення дефектної структури, професора В. О. Первакова. Кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, Соросівський професор, академік Вищої школи України, відмінник освіти України М. О. Оболенський.

Кафедра фізики низьких температур свого часу була в числі двох спеціалізованих кафедр системи Міністерства освіти СРСР і нині залишається єдиною кафедрою в системі вищих навчальних закладів України та є базовою для підготовки фахівців даного напряму. Діяльність кафедри фізики низьких температур неодноразово підтримувалася грантами Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Міністерством освіти і науки України, фондом Сороса, департаментом науки і освіти НАТО. До професорсько-викладацького складу кафедри входить 4 доктори фізико-математичних наук та 3 кандидати фізико-математичних наук.

На кафедрі плідно працюють Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики низьких температур та Гелієва зріджувальна станція, які і досі залишаються єдиними підрозділами такого типу у вищих навчальних закладах України.

Кафедра готує фахівців у галузі фізики низьких температур на двох відділеннях: науково-педагогічному і науково-виробничому. Кафедра має три лабораторні практикуми. Більшість випускників кафедри нині працює у Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України, Українському фізико-технічному інституті НАН України, Інституті радіоелектроніки НАН України, Інституті монокристалів НАН України, інших наукових і навчальних закладах. Кафедра співпрацює з науковими установами близького і далекого зарубіжжя: Америки, Англії, Німеччини, Греції тощо.

Багатогранна і наукова діяльність кафедри. Вчені кафедри в різні часи досліджували низьковимірні структури, з якими певний час пов'язували надії на підвищення критичної температури надпровідників; квазіодномірні системи; високотемпературні надпровідники (фазові діаграми вихоревої матерії, а також пінінг та динаміку вихорів у монокристалах YBaCuO); вплив механічних зусиль при низьких температурах на властивості твердих тіл; енергетичні параметри створення і міграції структурних дефектів; впливу параметрів низькотемпературної пластичної деформації металів на природу і кінетику структурних дефектів; взаємодію дислокацій з квазічастковими збудженнями в кристалах та з магнітною структурою проміжного та змішаного станів надпровідників.

Вченими кафедри фізики низьких температур було зроблено значний внесок у вивчення закономірностей деформування нормальних металів у сильних магнітних полях, у дослідження електронних властивостей металів (ролі механізмів розсіяння електронів провідності у металах з урахуванням специфіки їх електронних, фононних спектрів і дефектної структури).

Кафедра та Проблемна науково-дослідна лабораторія фізики низьких температур беруть активну участь у вирішенні головної задачі фізики твердого тіла — створенні фундаментальних наукових основ керування властивостями матеріалів. Науковцями проводяться дослідження теплових та транспортних процесів у твердих тілах з дефектами у широкому інтервалі температур.