Ділової іноземної мови та перекладу

Історія заснування

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу створена у 2001 році для спеціалізованої підготовки бакалаврів і магістрів економічного факультету, пізніше - факультету міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу з іноземних мов. Кафедра забезпечує підготовку з англійської, німецької, французької мов професійного спілкування та перекладу. Серед викладачів кафедри, яку очолює докт. філол. наук., професор Ірина Семенівна Шевченко, –випускники програм наукових обмінів із університетами США, Франції, Англії, Німеччини та зарубіжні викладачі – носії мови. На кафедрі здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації – аспірантів із спеціальності 10.02.04 – германські мови, провадиться наукова робота у галузях філології, методики викладання іноземних мов, психології.

Кадровий склад

На кафедрі працюють 30 викладачів англійської, німецької, французької мов, серед яких 2 доктори філологічних наук, професори – завідувачка кафедри Шевченко Ірина Семенівна (ділова англійська мова) та Лев Михайлович Мінкін (ділова французька мова), 9 кандидатів наук, доцентів, 9 старших викладачів та 10 викладачів. Більшість викладачів – випускники факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, усі викладачі є професіоналами високого рівня, творчими особистостями та талановитими педагогами. Колектив кафедри працює складено та дружньо, а старші викладачі з радістю допомагають молоді організовувати навчальний процес, завжди готові поділитися досвідом та надати пораду.

Науково-дослідницька робота кафедри

Конференції:

 • Кафедра є ініціатором міжнародної наукової конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів», яка проводиться кожні два роки у березні. Проведено дві конференції(2007-2009), у яких взяли участь провідні науковці України, Росії, США у галузі когнитивістики і прагматики професійних дискурсів. Видані друком матеріали конференцій.
 • У 2009 році кафедра взяла участь:
  • У всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і мовних учених «Сучасні проблеми інтеграційних економічних процесів в Україні та світі».
  • У всеукраїнській науково-практичній конференції «Международная научно-практическая конференция «Викладання мов у вищих навчальних закладах. Міжнародні зв’язки».
  • У науковій конференції присвяченій 25-річчю факультету іноземних мов Кіровоградського педуніверситету.
  • Участь у міжнародному науковому форумі «Сучасна англійська мова в контексті культури»

Семінари:

Провідні методисти кафедри щорічно проводять серію міжнародних семінарів разом із Британською радою в Україні. У 2009 році проведено:

 • Семінар з підготовки до кембриджського іспиту САЕ (розвиток вмінь читання). Т.І. Скрипник.
 • Семінар з підготовки до кембриджського іспиту САЕ (розвиток вмінь користування англійською мовою). В.П. Бакуменко.
 • Семінар з підготовки до кембриджського іспиту IELTS (розвиток вмінь аудіювання та говоріння). В.П. Бакуменко.
 • Семінар з підготовки до кембриджського іспиту IELTS (розвиток вмінь читання) Т.І. Скрипник.

Монографії

 • Шевченко І.С. Підготовка і видання монографії: Г.Г. Почепцов. Избранные труды по лингвистике : монография / Сост., общ. Ред и вступ. Статья И.С.Шевченко. – Харьков : ХНУ им. В.Н, Каразина, 2009. – 556 с.
 • Шевченко І.С. Редактирование монографії: Бондаренко Е.В. Время как лингвокогнитиный феномен в англоязычной карте мира: монография – Харьков : ХНУ им. В.Н, Каразина, 2009. – 361 с.

Навчально-методична робота

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу пропонує вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів економічних спеціальностей. Навчання здійснюється за дворічним та п'ятирічним планами:

 • Практика професійного спілкування англійською, німецькою, французькою мовами для студентів за фахом підготовки економіка, міжнародні економічні відносини рівнів В2, С1 за європейською шкалою мовного володіння.
 • Практика перекладу за фахом англійською мовою для студентів – бакалаврів та магістрів за фахом підготовки міжнародні економічні відносини (відповідно, рівень В2 та С1 за європейською шкалою мовного володіння).
 • Теоретична підготовка з курсів “Країнознавство англомовних країн” (англ. мовою), теорії перекладу, спецкурсів “Public Relations” «Marketing”, “Management” англійською мовою.

Навчання з використанням новітніх освітніх методик та технологій: мережевих компютерних, відео-, аудіо- і мультимедійних програм охоплює студентів, що вивчають одну мову протягом 2 років (економічні спеціальності), одну мову протягом 5 років (спеціальність міжнародна економіка), дві мови протягом 5 років (спеціальність туризм), дві мови й переклад протягом 5 років (спеціальність міжнародні економічні відносини) денної та заочної, дистанційної форм навчання.

Студенти з кваліфікацією спеціаліста з поглибленим знанням іноземної мови (спеціальність міжнародна економіка) або перекладача з іноземної мови (англійської) зі знанням другої іноземної мови (французької, німецької) (спеціальність міжнародні економічні відносини) отримують всебічну мовному підготовку з усного та писемного ділового спілкування, проходять перекладацьку практику. Кращі студенти залучаються як перекладачі до роботи у міській раді м. Харкова тощо.

Навчальний процес організовано відповідно до вимог Болонського процесу. Всі дисципліни відповідають типовій програмі з англійської, німецької, французької мов для професійного спілкування, рекомендованій Міністерством освіти і науки України, загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти та національним кваліфікаційним рівням. Це передбачає створення необхідних передумов для забезпечення високої кваліфікації випускника за рахунок володіння основною іноземною мовою в обсязі, що відповідає рівню володіння В2+ (Intermediate) для бакалаврів та С1 (Upper-Intermediate) для магістрів.

Курс навчання поділено на модулі (в середньому 2-3 в семестрі), що наближує організацію учбового процесу до європейської практики. Контроль здійснюється за модульно-рейтинговим принципом, в усній та письмовій формах. При проведенні контролю знань перевіряється не тільки рівень засвоєння студентами активного матеріалу, а й ступінь оволодіння ними загальномовних навичок та вмінь, що дозволяє сформувати в них рівень мовної компетенції, достатній для ефективного і грамотного спілкування на різні теми.

Студенти кафедри повністю забезпечуються підручниками та навчальними посібниками з більшості дисциплін. Багато з підручників та методичних матеріалів створено і перевірено на практиці викладачами кафедри, що підвищує ефективність навчання за рахунок врахування потреб певної категорії студентів при створенні та використанні навчальних матеріалів. Більшість навчально-методичних комплексів (робочі програми, методичні матеріали до семінарських і лабораторних занять, завдання для контрольних робіт і тестові завдання, екзаменаційні білети) наявні як на паперових, так і на електронних носіях, що дозволяє викладачам оптимізувати роботу з ними. Постійно проводиться робота з розробки і відання нових навчально-методичних матеріалів, що дозволяє враховувати в них новітні досягнення як в галузі лінгвістики та викладання, так в галузі дуже динамічних економічних дисциплін.

В розпорядженні кафедри знаходиться 2 мультимедійні аудиторії, аудіомагнітофони, відеомагнітофони з телевізовами, наочні засоби навчання. Проводиться постійна і наполеглива робота з покращення науково-технічного забезпечення навчального процесу на кафедрі.

Науково-методична робота

Викладачі кафедри ділової іноземної мови та перекладу активно займаються науковою роботою. Науково-дослідницька робота кафедри включає видання наукових статей (17 за 2009 рік), монографій (2 у 2009 р.), тез наукових доповідей, участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях (45у 2009 році).

За останні роки співробітниками і аспірантами кафедри було захищено 4 кандидатські дисертації, захист багатьох дисертацій також планується на найближчі роки.

Кафедра відповідає за видання Вісника Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна Серія Філологія. Методика викладання іноземних мов. – фахового видання ВАК України (гол. редактор професор І.С. Шевченко).

Зусиллями кафедри було видано колективну монографію "Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен" (Харків, ХНУ, 2005), що містить наукові статті на актуальні теми сучасного мовознавства.

Науково-методична робота полягає у розробці навчально-методичних матеріалів, проведенні серії науково-методичних семінарів тощо. Кафедра організовує наукові та методичні конференції, олімпіади з ділової англійської мови для ХНУ, міста Харкова та східного регіону України) , семінари та інші заходи.

Підвищення кваліфікації

Враховуючи, що стажування є однією з основних форм підвищення кваліфікації, кафедра надає своїм викладачам підвищити кваліфікацію у таких напрямках:

 • Вивчення викладачами педагогічного досвіду, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технології та перспектив Ії розвитку;
 • Розробка конкретних пропозицій по вдосконаленню навчального процесу, впровадженню в практику освіти сучасних досягнень науки, техніки та виробництва;
 • Створення навчально-методичних матеріалів, призначених для використання при підготовці спеціалістів.

Викладачі нашої кафедри, як молоді, так і викладачі з великим досвідом, продовжують підвищувати свою кваліфікацію, проходячи стажування у різних навчальних закладах нашого міста, інших міст України та навіть поза її межами. На факультеті іноземних мов під керівництвом провідних викладачів кафедр англійської мови та перекладу, англійської філології, німецької філології та французької філології кожного року проходять стажування не менш ніж 5 викладачів нашої кафедри. Крім того, серед нашого викладацького корпусу є викладачі, що проходили стажування в Мічиганському університеті США, у місті Виши у Франції, тричі було пройдено стажування у Великій Британії у коледжі св. Марка та св. Джона у Плімуті та у місті Хілберстоун.