Мікології та фітоімунології

Власний сайт: http://mycology.univer.kharkov.ua/

Історія

Кафедра заснована в 1993 році на базі однойменної спеціалізації, що існувала з 1925 року. Це єдина в системі вищої освіти України кафедра, що готує спеціалістів-мікологів. Дослідження грибів у Харкові розпочалося відразу ж після створення університету й має 200-річну історію. Починаючи з Ф. А. Делявіня (1767–1826 роки) в університеті працювали такі видатні мікологи та фітопатологи: В. М. Черняєв, М. В. Сорокін, Л. С. Ценковський, А. О. Потебня, Т. Д. Страхов, Т. В. Ярошенко та інші. «Криптогамическая флора Украины» (В. М. Черняєв, 1845) є однією з перших мікологічних робіт з описом нових для науки родів і видів та численними акварельними малюнками. Найбільш вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки зроблено представниками фітопатологічної школи Т. Д. Страхова — члена-кореспондента АН України, почесного академіка ВАСГНІЛ, заслуженого діяча науки. За майже 40-річний період активної науково-організаційної діяльності Т. Д. Страховим було створено новий напрямок у фітопатології — експериментальне вивчення хворої рослини в усіх взаємозв’язках зі збудником захворювання та середовищем; сформульовано теорію імунітету рослин. Він був організатором і науковим директором Українського наукового інституту захисту рослин. З 1993 року кафедру очолював представник нової генерації школи Т. Д. Страхова професор В. І. Глущенко. З 2000 року на кафедрі розгорнуто систематичні дослідження мікобіоти Харківської області та інших регіонів країни, розпочато роботи з біотехнології грибів.

Абітурієнту

Харківські мікологи значно розширили знання про гриби. Зокрема, ними описано більш ніж 60 нових для науки видів та встановлено близько 20 нових родів грибів та грибоподібних організмів; відкрито нові групи організмів: клітинні слизовики, трихоміцети, лабіринтули; встановлено нові порядки та класи грибів. Харківський мікологічний гербарій (фунгарій), заснований у 1825 році В. М.Черняєвим, є найстарішим та другим за обсягом в Україні, який станом на цей час наразі місить понад 37 тисяч зразків.

Зараз кафедрою ведуться роботи з багатьох напрямків сучасної мікології та фітопатології. Проводиться інтенсивне дослідження мікобіоти України, досліджуються найбільш небезпечні збудники хвороб рослин та методи боротьби з ними, створено кілька оригінальних підручників та навчальних посібників для вищих навчальних закладів, налагоджено плідну співпрацю з науковцями багатьох країн світу.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів біології бакалаврів та магістрів біології за спеціалізацією «Мікологія та фітопатологія» за очною та заочною формою навчання.

Випускники кафедри можуть працювати в мікологічних, фітопатологічних та мікробіологічних лабораторіях, у галузі рослинництва та захисту рослин від хвороб, на підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості, на біотехнологічних підприємствах, де використовуються культури грибів, у службах екологічного моніторингу та карантину рослин, в науково-дослідних інститутах біологічного і медичного напрямків; викладати в навчальних закладах.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень: біорізноманіття, систематика грибів, екологія грибів, фітопатологія, імунітет рослин, медична та ветеринарна мікологія, мікотоксикологія, дослідження грибів-деструкторів та захист матеріалів від пошкодження ними, промислове культивування макро- та мікроскопічних грибів, а також біотехнологія грибів.

Кафедра має дві філії: в Інституті рослинництва імені В. Я. Юр’єва УААН та в Інституті овочівництва та баштанництва УААН.

Кафедра працює над держбюджетною темою: «Розвиток науково-практичних засад підтримки біорізноманіття природних екосистем Лівобережної України в умовах антропогенної трансформації ландшафту» .

За результатами наукової роботи за участю співробітників кафедри було видано монографію «Гриби заповідників та національних природних парків лівобережної України» у 2 томах, а також видання «Червоної книги України».

Щороку на кафедрі навчається 2–3 аспіранти та кілька здобувачів.

Кадри

На кафедрі працюють 9 співробітників, серед них — 1 доктор наук та 3 кандидати наук.

Навчальний процес

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів: «Ґрунтознавство», «Вірусологія» та «Прикладна мікологія», а також розділу «Основи імунітету рослин» курсу «Імунологія» для студентів біологічного факультету.

Спеціальні курси для бакалаврів: «Екологія грибів», «Систематика грибів», «Генетика грибів», «Патогенез», «Сільськогосподарська фітопатологія», «Лісова фітопатологія», «Медична та ветеринарна мікологія», «Мікологічна та мікробіологічна токсикологія», «Організація наукової роботи та комп’ютерні технології», «Методи польових досліджень». Спецпрактикуми: «Діагностика хвороб рослин», «Методи експериментальної мікології», «Методи фізіолого-біохімічних досліджень», «Промислове культивування грибів».

Спецкурси для магістрів: «Молекулярні основи імунітету рослин», «Молекулярні основи патології», «Молекулярно-генетичні методи в мікології», «Захист рослин», «Карантин рослин», «Теоретична систематика», «Біокорозія матеріалів», «Мікосозологія», «Методика викладання у ВНЗ», «Методи досліджень у галузі», «Охорона праці». Спецпрактикум: «Біотехнологія грибів».

Колективом кафедри видано підручники з грифом Міністерства освіти і науки України, навчальні посібники для вищих навчальних закладів, а також підготовлено комплект мультимедійних навчальних матеріалів для усіх загальних та більшості спеціальних навчальних курсів.