Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій

Історія

Кафедра банківського бізнесу та фінансових технологій існує в інституті з 2001 ріку. Її було засновано як кафедру обліку та фінансів. За свою історію кафедра кілька разів змінювала свою назву (кафедра фінансів, з 2017 року на базі кафедри фінансів та кафедри банківської справи створена кафедра фінансів, банківської справи та страхування). З 2020 року кафедра має сучасну назву. Очолює кафедру доктор економічних наук, професор, відмінник освіти Украіни, академік Національної Академії вищої освіти України, академік Академії економічних наук України Азаренкова Галина Михайлівна. Під її керівництвом розвивається наукова школа: «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів».

Абітурієнту

Кафедра підготувала понад 3000 фахівців, які працюють в Національному банку України, банківських, фінансово-кредитних, науково-дослідних установах та освітніх закладах України, а також в багатьох країнах близького та далекого зарубіжжя.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування за денною та заочною (дистанційною) формами навчання.

Поглиблена практична підготовка студентів на кафедрі здійснюється на базі навчально-тренувального комплексу «FinTech» та віртуального банку «Інтелбанк» з використанням тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних економічних умовах.

Випускники-бакалаври можуть займати такі посади, як: аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик з кредитування, консультант з економічних питань, економіст з планування, аналітик із дослідження фінансового ринку, фахівець із розширення ринків збуту банківських продуктів.

Випускники-магістри можуть займати такі посади, як: керівник структурних підрозділів банків та інших фінансових установ, керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів фінансових посередників, кризис-менеджер, директор на підприємстві усіх форм власності, провідний економіст, аудитор,заступник директора з фінансових питань,фінансовий директор.

Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі Університету.

Кафедра бере активну участь у реалізації волонтерського руху з реалізації проекту «Фінансова грамотність» за наступними напрямками: проведення циклу занять з елементами ділової гри з фінансової грамотності, школах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, проведення для учнів шкіл екскурсій до Музею грошей інституту, установ банків, проведення лекцій та тренінгів для вчителів та учнів шкіл, організації фахових шкіл «Світ кар’єри».

Наука

Сучасний стан науково-дослідної діяльності кафедри характеризується проведенням наукових досліджень з основних напрямів наукової школи «Наукові засади руху фінансових потоків економічних агентів».

До науково-дослідної роботи щорічно залучається науково-педагогічний колектив та студенти, які працюють над розробкою комплексних науково-пошукових тем та над науково-дослідними роботами на замовлення Державного бюджету. За останні роки колектив науковців кафедри брав участь у виконанні держбюджетної теми «Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни» (№ 0117U002441) та безпосередньо виконував держбюджетну тему «Моделювання фінансової стабільності руху фінансових потоків економічних агентів країни в умовах глобалізації» (№0118U003772). Продовжується також виконання ініціативної теми: «Покращення фінансового стану підприємства в кризових ситуаціях» (№0115U005824).

Важливе значення у науково-дослідній роботі кафедри має розвиток та розширення творчих пошуків. Наукова співпраця кафедри з банками та підприємницькими структурами виявляється не тільки у впровадженні наукових результатів у практику діяльності вітчизняної фінансової та банківської систем, а й у щорічному проведенні науково-практичних конференцій, конкурсів, тематичних круглих столів з метою обговорення актуальних проблем розвитку фінансово-кредитної системи України.

Однією з важливих і необхідних складових у підготовці кафедрою висококваліфікованих фахівців нового типу є науково-дослідна робота студентів. Для забезпечення подальшого розвитку науково-дослідної роботи студентів на кафедрі працюють клуб «Financial and banking life». У процесі участі у діяльності наукових клубів студенти виконують науково-дослідні роботи, що забезпечує формування творчих здібностей, а потім і певного рівня засвоєння студентами творчих методів діяльності. Студенти виступають з науковими доповідями, в яких аналізують певні наукові напрями. Найкращі учасники клубу беруть участь в олімпіадах та конкурсах за спеціальністю, конкурсах наукових робіт національного та міжнародних рівнів, студентських наукових конференціях. У такий спосіб науковій роботі студентів надається наскрізний характер.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть активну участь у:

  • конкурсі «Кращий за професією»;
  • конкурсі «Молоді та здібні»;
  • щорічному інститутському конкурсі студентських наукових робіт з економіки, фінансів та банківської справи;
  • щорічних міжвузівських науково-практичних конференціях студентів та молодих учених, у тому числі в конференції, яка протягом останніх років проводиться на базі інституту (Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Наукові дослідження молоді з проблем європейської інтеграції»).

Співробітники кафедри щороку публікують понад 20 статей в фахових виданнях, втому числі у виданнях , які включені до наукометрічних баз SCOPUS та WoS.

Кадри

На кафедрі працюють 18 висококваліфікованих фахівців, серед них – 3 доктора наук та 13 кандидатів наук за профільною спеціальністю кафедри

Навчальна робота

Кафедра забезпечує для бакалаврів викладання навчальних дисциплін: Банківська система; Фінанси, гроші та кредит; Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання; Фінанси підприємств; Страхування; Фінансова безпека; Інвестування; Банківські операції; Страхові послуги; Аналіз банківської діяльності; Фінансовий ринок;

До дисциплін для вибору студента при формуванні власної освітньої траєкторії відносяться: Проектне фінансування; Державні фінанси; Економіка праці та соціально-трудові відносини; Ризикологія; Економіка підприємства; Бізнес-планування; Фінанси малого бізнесу; Цінова політика та управління витратами; Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва та фінансовий контролінг; Банківське право; Безпека банківської діяльності; Фінансово-банківська статистика; Ризик-менеджмент; Трудове право.

Також забезпечується проведення практичної підготовки у формі: навчальної і виробничої практики, професійного тренінгу, професійного бізнес-кейсу.

Для магістрів кафедра забезпечує викладання дисциплін: Інноваційні банківські технології (тренінг); Фінансовий менеджмент; Проектне фінансування; Страховий менеджмент; Банківський менеджмент; Безпека працівників банку; Комплексний бізнес-кейс.

До навчальних дисциплін за вибором студента для формування власної освітньої траєкторії відносяться: Фінансова стабільність суб’єктів господарювання; Фінансовий менеджмент ІІ АССА; Інноваційні технології (Технології наукових досліджень; Тренінговий бізнес-курс); Ринок фінансових послуг; Управління фінансовою стабільністю банку; Банківське регулювання та нагляд; Ризик-менеджмент у банку; Міжнародні розрахунки і валютні операції; Управління ризиком у банку.

На кафедрі створено потужний комплекс дистанційного забезпечення навчальних дисциплін.

З 2020/2021 навчального року планується активно долучитися до національного проекту з дуальної освіти на базах банків регіону та фінансово-кредитних установ Харківщини.