Про факультет

Власний сайт: http://philosophy.karazin.ua/

Філософський факультет було створено у 2001 році (наказ Міністерства освіти і науки України № 527 від 18.07.2001 р., наказ ректора Університету № 0202-1/076 від23.08.2001р.) В структуру факультету входять 5 кафедр: кафедра теоретичної і практичної філософії імені професора Й. Б. Шада, кафедра теорії культури і філософії науки, кафедра українознавства, кафедра валеології, кафедра політології, а також Центр українських студій імені Д. І. Багалія.

На факультеті працюють близько 30 докторів наук, професорів та понад 60 кандидатів наук, доцентів. Такий фаховий рівень викладачів всіх кафедр факультету дозволяє забезпечувати не лише підготовку спеціалістів вищої кваліфікації за відповідними напрямами підготовки, що здійснюється на факультеті, а і якісне викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу для студентів всіх факультетів університету.

На філософському факультеті за рівнями підготовки «Бакалавр» та «Магістр» здійснюється підготовка фахівців за трьома напрямами: «Філософія» (денна та заочна форма навчання), "Культура«/спеціальність «Культурологія» (денна форма навчання) та «Здоров’я людини (середня освіта)» (денна та заочна форма навчання).

Загалом, студенти різних спеціальностей факультету вивчають понад 200 навчальних дисциплін, що забезпечує можливість реалізації їх індивідуальних наукових та освітніх інтересів та прагнень. Серед них: «Історія філософії», «Філософська пропедевтика», «Гносеологія та епістемологія», «Метафізика та онтологія», «Феноменологія», «Філософська герменевтика», «Практична та комунікативна філософія», «Філософська антропологія», «Логіка», «Релігієзнавство», «Архаїчна культура», «Етнокультурологія», «Культурна антропологія», «Семіотика культури», «Основи загальної теорії культури», «Загальна валеологія», «Захисні системи організму», «Фізіологія здорового способу життя», «Соціальні аспекти здоров’я», «Валеософія та валеоетика», «Етновалеологія» та інші.

Більша частина випускників філософського факультету не припиняє своє співпраці з факультетом після закінчення університету та отримання вищої освіти, адже на факультеті діє аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка фахівців вищої кваліфікації, успішно працюють три Спеціалізовані Вчені ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Випускники факультету працюють викладачами філософських, культурологічних, валеологічних дисциплін у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, гімназіях, ліцеях, коледжах, посадовцями державних установ, консультантами та експертами громадських організацій.

Активним та плідним є наукове життя на факультеті. Викладачами кафедр факультету щорічно видається 10 фахових Вісників, близько10 монографій, понад 200 наукових статей, організовується та проводиться до 15 конференцій. Цілеспрямовано працює студентське наукове товариство, в рамках якого регулярно проводяться тематичні засідання філософських, культурологічних та валеологічних секцій. Традиційною є Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Харківські студентські філософські читання». Кращі студенти мають можливість брати участь в міжнародних наукових конференціях, конкурсах та олімпіадах, публікувати результати своїх досліджень в фахових наукових виданнях.

Філософський факультет значну увагу приділяє роботі з майбутніми абітурієнтами. Щорічно на факультеті проходить конкурс дослідницьких робіт членів Малої академії наук (секції «Філософія», «Релігієзнавство» та «Валеологія»). Традиційною стала Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід». В листопаді 2008 року факультетом започатковано роботу Малого філософського факультету, в рамках якого безкоштовно проводяться заняття для учнів старших та випускних класів гімназій, ліцеїв, середніх загальноосвітніх шкіл, випускників коледжів, училищ, технікумів. Слухачі цього факультету мають можливість відвідувати лекції провідних викладачів факультету, брати активну участь в обговоренні найбільш цікавих та актуальних проблем людського життя на семінарах.

Філософський факультет взаємодіє з багатьма профільними інститутами НАН України, університетами та неурядовими структурами в Україні, близькому та далекому зарубіжжі.