Про факультет

Власний сайт: http://psyhology.univer.kharkov.uaФакультет психології створено у 2000 році, він став першим окремим факультетом психології в Україні. Наукова психологічна школа Харківського університету пов’язана з іменами видатних вчених ХІХ сторіччя, серед яких: Їоган Шад, Л. М. Любовський, П. І. Ковалевський, О. О. Потебня, Д. М. Овсянико-Куликовський, О. О. Погодін. Важливою подією у передісторії факультету було формування на початку 30-х років ХХ сторіччя Харківської психологічної школи. У тодішній столиці України об’єднались О. М. Леонт’єв, О. Р. Лурія, П. Я. Гальперін, О. В. Запорожець, та П. І. Зінченко, який у 1964 році очолив кафедру психології університету. В 1972 році в університеті було відкрито відділення психології. Одним з видатних науковців того часу, був Г. К. Середа, який завідував кафедрою психології до 1995 року. З 2000 по 2008 роки деканом факультету був О. М. Лактіонов, який започаткував у вітчизняній науці дослідження з проблеми психології індивідуального досвіду. У цьому напрямку і на сьогодні активно працюють науковці факультету психології.

Поряд з цим на факультеті психології виокремились такі наукові напрями досліджень: психологія пам`яті, психологія розвитку, психологія здоров’я, статево-рольова психологія та сучасні педагогічні технології.

Сьогодні у складі факультету 4 кафедри: кафедра загальної психології (завідувач — В. О. Олефір), прикладної психології (завідувач — І. В. Кряж), педагогіки (в. о. зав. кафедри — доцент О. А. Жукова) і кафедра психологічного консультування і психотерапії (завідувач — О. С. Кочарян); лабораторії: розвитку особистості та психодіагностики. Факультет здійснює фахову підготовку студентів зі спеціальності 053 «Психологія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Форми навчання: денна та заочна. На факультеті працює 8 докторів та 28 кандидатів психологічних наук. Це висококваліфіковані спеціалісти із досвідом практичної роботи, що навчають студентів за авторськими програмами. До послуг студентів — сучасно обладнані навчальні аудиторії, комп’ютерний клас та бібліотека, доступ до мережі Іnternet.

Наукові здобутки вчених факультету психології знаходять своє висвітлення на сторінках Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Психологія», журналу «Психологічне консультування та психотерапія» та «Наукових записках» кафедри педагогіки, що внесені до переліку фахових видань України. Щорічно факультет проводить Міжнародну молодіжну наукову конференцію «Вектори психології». Регулярними є Харківські Міжнародні психологічні читання.

Студенти факультету беруть активну участь у громадському житті факультету та університету. Організатором заходів є Колегіум аспірантів та студентів факультету психології, що співпрацює з органами студентського самоврядування факультету, а саме: студентським науковим товариством, студентською радою та профбюро факультету.

Щомісячно студентами видається газета «Психея», проходять засідання студентського клубу «Час та ми». Свої знання та творчі здібності студенти проявляють на щорічних факультетських олімпіадах з психології та в науково-дослідній роботі. Випускники факультету затребувані на ринку психологічних послуг. В теперішній час психологія охоплює майже усі сфери життєдіяльності людей, психологічні знання використовуються в економіці, політиці, освіті, виробництві, соціальній та особистої сферах. Вони працюють у різних професійних сферах: освітніх та наукових установах, установах з підбору кадрів (кадрових агентствах, ІТ компаніях, центрах зайнятості та профорієнтації), психологічних консультативних службах, на телефонах довіри, правоохоронних органах, в галузі бізнесу (менеджмент, управління персоналом, маркетинг, реклама, PR), соціальних організаціях тощо.