Міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

Історія

Кафедру міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки в Харківському національному університеті створено у 2016 році. Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки є невіддільною складовою частиною факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Абітурієнту

На кафедрі міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

У межах спеціальності на кафедрі підготовка бакалаврів здійснюється за освітніми програмами: «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини».

Освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» є аналогом відомої освітньої програми «International communications», яка визнається в сучасному світі надзвичайно важливою для розвитку інформаційного суспільства і пропонується такими визнаними університетами світу, як City University London та Leeds Beckett University (Велика Британія), Hanze University of Applied Sciences (Нідерланди), International University of Language and Media (Італія), New Bulgarian University (Болгарія), Vilnius University (Литва), Boston University (США), University of Nottingham Ningbo China (Китай) та іншими.

Освітня програма «Міжнародні відносини» спрямована на отримання поглиблених знань з теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, фахового знання іноземної мови, здобуття практичних умінь для політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи у сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва.

В межах спеціальності на кафедрі підготовка магістрів здійснюється за освітніми програмами: «Міжнародні комунікації», «Міжнародна інформаційна безпека», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Навчання відбувається за бюджетною формою та за контрактом. Форма навчання денна.

У процесі навчання студентам надається можливість проходити військову підготовку, після якої вони отримують звання офіцера запасу.

Перелік можливих посад і місць роботи

Фахівці з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій можуть:

 • займатися аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин;
 • брати участь у дипломатичних переговорах і зустрічах;
 • аналізувати міжнародну інформацію;
 • здійснювати наукові дослідження у галузі гуманітарних та суспільних наук;
 • досліджувати світовий ринок та тенденції його розвитку;
 • займатися консультативною, експертною діяльністю у міністерствах та відомствах.

На ринку праці фахівці, які готувалися за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» мають можливість працювати в:

 • у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та соціально-економічного розвитку регіонів;
 • на державних посадах у центральних органах і установах України;
 • у дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном;
 • в органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів,
 • у представництвах транснаціональних корпорацій і підприємствах різної форми власності;
 • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
 • у комерційних та недержавних структурах,
 • в бюро перекладів, об’єднаннях, культурних центрах, підприємствах, які здійснюють зовнішньополітичну діяльність;
 • у наукових інститутах, центрах, дослідницьких групах, пов’язаних із вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів;
 • здійснювати аналітичну та проєктну діяльність.

Строки навчання та державна атестація

Термін навчання за освітньою програмою «бакалавр» — 4 роки.

Форми державної атестації — захист кваліфікаційної роботи та складання комплексного атестаційного екзамену за фахом.

Випускники, які здобули базову вищу освіту і отримали кваліфікацію бакалавра з будь-якої спеціальності можуть, згідно з державними стандартами, навчатися на другому (магістерському) рівні освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за освітніми програмами «Міжнародні комунікації», «Міжнародна інформаційна безпека» та «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» й отримати кваліфікацію магістра з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.

Вимоги до абітурієнта

Перелік конкурсних предметів Українського центру оцінювання якості освіти:

 • українська мова і література;
 • іноземна мова;
 • історія України або математика (освітня програма «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»)
 • історія України або географія (освітня програма « Міжнародні відносини»)
 • єдиний вступний фаховий іспит з іноземної мови (освітні програми підготовки магістрів: «Міжнародні комунікації», «Міжнародна інформаційна безпека», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».)

Конкурсний бал не може бути менше ніж 130 балів.

Подача електронних заяв абітурієнта проводиться з 10 липня.

Документи, що необхідні для вступу:

 • паспорт або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (оригінал + 2 копії) особи, які мають ID-паспорт, обов'язково повинні мати копію витягу з реєстру;
 • ідентифікаційний код (оригінал + 2 копії);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього (оригінал + 2 копії);
 • сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання та результати ЗНО, (оригінали + 2 копії);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку до призивної дільниці (оригінал + 2 копії);
 • документи, що дають право на пільги (оригінал + 2 копії);
 • фотокартки розміром 3*4 см — 6 шт.

Кадри

Завідувач кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки — кандидат юридичних наук, доцент Людмила Вікторівна Новікова. На кафедрі працюють 6 докторів наук та 18 кандидатів наук.

Наука

На кафедрі здійснюється обмін досвідом роботи, проводяться проблемні та відкриті лекції й заняття, науково-методичні семінари. Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, «круглих столах», тренінгах та стажуваннях. Наукові розробки професорсько-викладацького складу кафедри публікуються як в українських наукових виданнях, так і за кордоном. Кафедра проводить всеукраїнські науково-практичні конференції та «круглі столи», що дає змогу молодим дослідникам набувати позитивного досвіду участі у наукових заходах та поглиблювати знання у сфері міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки.

Навчальна робота Кафедра орієнтована на підготовку фахівців нового покоління, які є популярними сьогодні та будуть мати попит у майбутньому, не втрачаючи актуальності. На ринку зайнятості є велика потреба у фахівцях, які володіють глибокими знаннями з теорії міжнародних відносин, а також навичками аналізу, моделювання і прогнозування міжнародних відносин, аналізу зовнішньої політики, основами міжнародного права, інформаційними технологіями, мистецтвом ділового спілкування, дипломатичного протоколу, церемоніалу тощо. Обов’язковим для наших студентів є вивчення мінімум двох іноземних мов. Студенти, що опановують спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», вивчають одну мову обов’язкову — англійську, а другу — за вибором: французьку, німецьку, іспанську, італійську; є факультатив з вивчення китайської мови.

Практики і міжнародне співробітництво

З метою закріплення здобутих знань, навичок та вмінь значна увага спрямована на практичну професійно-орієнтовану підготовку студентів, яка передбачає проведення навчальних і виробничих практик, а також міжнародних стажувань. Кафедрою проведені дипломатичні стажування студентів за програмою Єврошколи «Італія: мистецтво культурної дипломатії» у Римі 2016 року та за програмою Єврошколи «Угорщина: досвід Вишеградської групи в ЄС» у Будапешті 2015 року з метою практичної підготовки нової генерації майбутніх фахівців-міжнародників.

Контакти:

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи 6, ауд. 264

E-mail: inter_law.@karazin.ua

Телефон: +380 (57) 705-10-59