Історії російської літератури

Власний сайт: http://philology.karazin.ua/category/department-of-history-of-russian-literature/

Кафедру історії російської літератури очолює доктор філологічних наук, професор Ірина Іванівна Московкіна.

Склад кафедри

На кафедрі працюють доктори філологічних наук, професори: Ірина Іванівна Московкіна, Тетяна Анатоліївна Шеховцова, кандидати наук, доценти: Павло Миколайович Бабай, Наталія Павлівна Євстаф’єва, Тетяна Володимирівна Склярова, Геннадій Георгійович Руденко, Любов Олександрівна Скубачевська, кандидати наук, старші викладачі: Михайло Геннадійович Дашкевич, Євген Анатолійович Маханьков.

Історія кафедри

На словесному факультеті, який входив до складу Харківського імператорського університету, відкритого у 1805 році, була кафедра красномовства, віршування та мови російської. У 1835 р. вона була перетворена на кафедру російської словесності та історії російської літератури. У 1901 р. було вирішено поділити цю кафедру на дві – кафедру російської мови та кафедру російської літератури. З того часу кафедра, при модифікації назв, існує і на цей день.

У різні роки на кафедрі працювали такі видатні вчені та педагоги, як Олександр Опанасович Потебня, Дмитро Миколайович Овсянико-Куліковський та ін. Вони заснували Харківську філологічну школу та психологічний напрям у вітчизняному літературознавстві, традиції яких продуктивні й у сучасній науці. Співробітниками кафедри були видатні філологи – Олександр Михайлович Білецький та Михайло Петрович Жинкін, діапазон наукових інтересів яких був вельми широким (від «Слова про Ігорів похід» до літератури ХХ ст.), Моїсей Гораційович Зельдович та Лев Якович Лівшиць, автори наукових праць з проблем теорії, історії літератури та літературної критики, Марк Володимирович Черняков – знавець російської поезії ХХ ст., Рита Микитівна Піддубна – відомий дослідник творчої спадщини О.С. Пушкіна та Ф.М. Достоєвського, Ольга Володимирівна Сливицька (нині працює у Санкт-Петербурзькому державному університеті культури та мистецтв) – один із найбільш авторитетних сьогодні дослідників творчості І.О. Буніна, Л.М. Толстого та ін.

Навчальний процес

Кафедра бере участь у підготовці фахівців двох рівнів (бакалаврів та магістрів) за спеціальністю 035 «Філологія», спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська). Кафедра забезпечує такі теоретичні та історико-літературні курси, як «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Усна народна творчість», «Історія російської літератури» (від ХІ до ХХІ ст.). У межах філологічної підготовки кафедра, згідно з ОПП, читає курси «Редагування» (літературне та технічне), «Системи верстки і макетування», «Основи видавничої справи». Крім того, читаються спецкурси: «Інтертекстуальність літературного твору», «Аналіз поетичного тексту», «Поетика “нової драми” у російській літературі межі ХІХ – ХХ ст.», «Російський літературний авангард 1910-1930-х років», «Екзистенційна свідомість у прозі російського зарубіжжя “першої хвилі”», «Естетичні координати художнього світу В. Набокова», «Актуальні проблеми сучасної російської прози та поезії», «Поетика белетристики та масової літератури межі XX–XXI ст.», «Традиція та конвенція у книговиданні». Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів в межах спеціальних семінарів: «Літературно-художня маска у російській прозі ІІ половини ХІХ ст.», «Проза «срібного століття» російської літератури», «Модернізм у російській прозі 1920 – 1930-х років», «Проза російського зарубіжжя 1920 – 1930-х років», «Інтенціональність авторської свідомості в прозі младоемігрантів». Педагогічна практика бакалаврів проходить у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова, а асистентська практика магістрів на кафедрах історії російської літератури та російської мови філологічного факультету, а також на кафедрі мовної підготовки Навчально- наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Редакторська практика здійснюється на базі видавництв м. Харкова: «Ранок», «Фоліо», «Час майстрів», «Харківський університет».

Наукова робота

Кафедра працює над комплексною науковою темою: «Проблеми методу, поетики та жанру російської літератури ХIХ – ХХІ століть».

В центрі уваги дослідників – проза та поезія класичного періоду (А.С. Пушкіна, Ф.М. Достоєвського, М.C. Лєскова, А.П. Чехова та ін.), «срібного віку» російської літератури (Д.С. Мережковського, А. Бєлого, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумільова, М.О. Кузміна, І.О. Буніна, Л.М. Андрєєва, О.І. Купріна та ін.), модернізму 1920 – 1930-х років (М.О. Булгакова, Л. Добичіна, М.В. Баршева, Г. Газданова та ін.) та постмодернізму кінця ХХ – початку ХХІ ст. (В. Сорокіна, Д. Прігова, Є. Гришковця, В.О. Пєлєвіна та ін.). Результати досліджень опубліковані у ряді монографій та статей.

Монографії:

 • Поддубная Р.Н. О творчестве Пушкина 1830-х годов. Харків: Основа, 1999. 180 с.;
 • Поддубная Р.Н. Современность класики: избр. тр./ сост. И.И. Московкина, Т.А. Шеховцова. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 540 с.;
 • Лагунов О.І. Афанасий Фет и поэзия русского символизма. Харків: Основа, 1999. 242 с.;
 • Лагунов А.И., А.А. Фет: от «золотого» к «серебряному» веку русской поэзии. Орел: Полиграфическая фирма «Картуш», 2009. 240 с.;
 • Московкина І.І. Между “pro” и “contra”: координаты художественного мира Леонида Андреева. Харків: Вид-во ХНУ, 2005. 288 с.;
 • Шеховцова Т.А. Проза Л. Добычина: маргиналии русского модернизма. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. 312 с.;
 • Шеховцова Т.А. «У него нет лишних подробностей…». Мир Чехова. Контекст. Интертекст. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. 196 с.
 • Классические и постклассические литературные стратегии в пространстве современной культуры: коллект. монография/ под ред. И.И. Московкиной, Т.А. Шеховцовой. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. 244 с.

Видання для школи

Кафедра підготувала:

 • дві хрестоматії, які рекомендовані Міністерством освіти та науки України та витримали десять перевидань (Литература. 10 класс. Хрестоматия / сост. Лагунов А.И., Поддубная Р.Н., Татаринов В.Е., Шеховцова Т.А. Харків: Ранок, 2011. 672 с.; Литература. 11 класс. Хрестоматия-справочник / сост. Евстафьева Н.П., Кузьменко Р.Г., Московкина И.И., Надозирная Т.В., Поддубная Р.Н., Руденко Г.Г. Харків: Ранок, 2011. 912 с.; Литература (русская и мировая). Интегрированный курс. 10 класс. Уровень стандарта, академический уровень. Хрестоматия-справочник / сост. Шеховцова Т.А., Лагунов А.И., Скубачевская Л.А. Харьков.: Ранок, 2013. 656 с.: Литература (русская и мировая). Интегрированный курс. 11 класс / сост. Н.П. Евстафьева, Р.Г. Кузьменко, И.И. Московкина, Т.В. Надозирная, Р.Н. Поддубная, Г.Г. Руденко. Харьков: Ранок, 2013. 912 с. та ін.);
 • навчальний посібник «Литература в школе: в 2 ч.: учебное пособие для студентов- практикантов 4-х и 5-х курсов филол. ф-та / П.Н. Бабай, Н.П. Евстафьева, Р.Г. Кузьменко, А.И.Лагунов, И.И. Московкина, Т.В. Надозирная, Р.Н. Поддубная, Г.Г. Руденко, Л.А. Скубачевская, Т.А. Шеховцова. Харків: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. Ч. 1. 336 с.; Ч. 2. 352 с.
 • 18 навчально-методичних посібників монографічного змісту: Р.М. Піддубна. Федор Достоевский. Харків: Веста: Ранок, 2002. 80 с.; О.І. Лагунов. Федор Тютчев. Харків: Веста: Ранок, 2002. 64 с.; І.І. Московкіна. Александр Блок. Харків: Веста: Ранок, 2002. 80 с.; Н.П. Євстаф’єва. Иван Бунин. Харків: Веста: Ранок, 2002. 64 с.; Р.Г. Кузьменко. Александр Куприн. Харків: Веста: Ранок, 2003. 64 с.; Г.Г. Руденко. Генрих Бёлль. Харків: Веста: Ранок, 2004. 64 с.;. Т.А. Шеховцова. Иосиф Бродский. Харків: Веста: Ранок, 2003. 80 с.; Т.А. Шеховцова. Николай Гоголь. Харків : Ранок : Веста, 2004. 79 с.; В.Є. Татаринов. Уильям Шекспир. Харків: Веста: Ранок, 2004. 80 с. та ін.
 • підручник «Интегрированный курс «Литература (русская и мировая)» (автори Т.В. Надозірна, Н. Полулях): учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. Харьков : Изд-во «Ранок», 2015. 272 с.;
 • підручник «Интегрированный курс «Литература (русская и зарубежная)» (автори Т.В. Надозірна, Н. Полулях): учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. Харьков : Изд-во «Ранок», 2016 . 304 с.
 • доц. Скубачевська Л.О. і Склярова (Надозірна) Т.В. підготували до видання 32 книги серії «Шкільна бібліотека української та зарубіжної літератури», схвалених Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (Харків: Фоліо, 2011-2017).
 • Евстафьева Н.П. Предисловие и примечания // Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Харьков: Фолио, 2017. 432 с. (серия «Школьная библиотека мировой литературы»)
 • Євстаф’єва Н.П. Передмова і примітки // Булгаков М.О. Майстер і Маргарита Харків: Фоліо, 2017. 416 с. («Шкільна бібліотека української та світової літератури»)

Аспірантура і докторантура

При кафедрі існують аспірантура та докторантура зі спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 01.02 – російська література.

Контактна інформація

Адреса: ауд. 6-81, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022

Телефон: + 380 (57) 707 52 07

E-mail: rus.lit@karazin.ua