Загальної фізики

Власний сайт: http://physics.karazin.ua/ua/chairs/k_gph.html

Кафедра загальної фізики є однією зі старіших кафедр на фізичному факультеті. Ії засновано у 1940 році з метою викладання курсів загальної фізики на природознавчих факультетах університету нефізичного профілю — хімічному, біологічному, геолого-географічному, екологічному.

До 1971 року першим і незмінним завідувачем кафедри був доцент А. С. Мільнер. Під час його завідування на кафедрі зародилися та розвивалися наукові дослідження в області магнетизму, зокрема, властивостей феритів з кубічною структурою та тонких магнітних плівок. У 1964 році на кафедрі було відкрито спеціалізацію «Фізика магнітних явищ» і кафедра стала випускаючою. З цього часу на кафедрі почала інтенсивно розвиватися наукова тематика, пов’язана з розробкою фізичних основ створення та всебічним дослідженням оксидних магнітних матеріалів, зокрема, тих, що мають гексагональну структуру. На основі одержання та дослідження статичних і резонансних магнітних властивостей гексагональних феримагнетиків розроблено матеріали та конкретні пристрої, які використовуються у техніці високих та надвисоких частот, техніці високощільного магнітного запису. Логічним продовженням попередніх досліджень є вивчення у феримагнетиках стану спінового скла.

У відкритті спеціалізації значну роль відіграв член-кореспондент АН УРСР Е. С.Боровик. Вагомий внесок у становлення спеціалізації зробили академік АН УРСР В. В.Єременко та професор Ю. А.Мамалуй.

На кафедрі інтенсивно ведуться роботи з дослідження структурних фазових переходів у фероелектричних та антифероелектричних кристалах, які, з одного боку, є класичними модельними об’єктами, а з другого — знаходять широке технічне застосування як датчики різного типу, перетворювачі лазерного випромінювання, елементи параметричних генераторів світла та запам’ятовуючих пристроїв.

В останні роки завдяки розробленим новітнім технологіям здійснюється перехід від макроскопічних до наномасшабних об’єктів досліджень (ультрамалі частинки та нанокластери оксидних феримагнетиків, одно- та багатошарові плівки). Впровадження магнітних нанорозмірних систем у різні галузі науки, техніки, біології, медицини зумовило нагальну потребу у підготовці спеціалістів — фізиків відповідного профілю. У зв’язку з цим, а також враховуючи досвід ефективної дослідницької роботи викладачів та наукових співробітників кафедри, у 2008 році на кафедрі відкрито додатково спеціалізацію «Магнетизм нанорозмірних систем».

Важливим фактором у підготовці спеціалістів є співпраця з відділом низькотемпературного магнетизму Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І.Вєркіна у 1987 році було засновано філію кафедри. Тут студенти проходять науково-дослідницьку практику, виконують курсові та дипломні роботи. Висококваліфіковані працівники інституту залучаються до участі у навчальному процесі за сумісництвом.

На кафедрі регулярно працює науковий семінар, на якому доповідаються результати наукових досліджень, матеріали дисертаційних робіт.

Кафедра здійснює наукові контакти за договорами з Фізико-технічним інститутом імені А. Ф. Іоффе (м. Санкт-Петербург, Росія), Університетом імені П. І. Шафаріка (м. Кошице, Словаків), Центром наноструктурних материалів та нанотехнологій (ЦНТМ) Бєлгородського державного університету (м. Бєлгород, Росія).

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціалізаціями «Фізика магнітних явищ» та «Магнетизм нанорозмірних систем».

Результати наукової та навчально-методичної роботи кафедри

  • За роки існування кафедри захищено 24 кандидатських і 5 докторських дисертацій.
  • Загальна кількість праць кафедри становить 967, з них 473 наукові статті, 494 тези доповідей на наукових конференціях різного рівня, 70 — методичні розробки з загальної фізики та фізики магнітних явищ.
  • Співробітниками кафедри отримано 34 авторських свідоцтва і 4 патенти.
  • Викладачами кафедри видано 3 підручники: Е. С. Боровик, А. С. Мильнер «Лекции по ферромагнетизму», Е. С. Боровик, А. С. Мильнер, В. В. Еременко «Лекции по магнетизму», В. П. Палєхін «Фізика»; 2 монографії: В. В.Еременко «Введение в оптическую спектроскопию магнетиков», В. В.Еременко, Ю. Б.Литвиненко, В. Н.Науменко, Н. Ф.Харченко «Магнитооптика и спектроскопия антиферромагнетиков»; навчальний посібник Ю. А.Попков «Основы теории кристаллического поля».Викладачі кафедри: До професорсько-викладацького складу кафедри входить 18 осіб, зокрема 4 доктори фізико-математичних наук, професори, 8 кандидатів фізико-математичних наук, доцентів.