Анатомії людини

Кафедра анатомії людини (нормальної анатомії) була започаткована разом зі створенням медичного факультету у складі Харківського імператорського університету, який був заснований за ініціативи В. Н. Каразіна. Факультет університету став першим вищим навчальним закладом медичного спрямування на території України. Розвиток навчальної та наукової бази кафедри, становлення й зростання її наукового потенціалу нерозривно пов’язані з іменами завідувачів кафедри, професорів: І. Д. Книгіна, А. С. Венедиктова, П. А. Нарановича, Т. С. Іллінського, Д. Ф. Лямбля, М. О. Попова, О. К. Бєлоусова, В. П. Воробйова, Р. Д. Сінєльнікова і інших, які створили відомі в Україні та за її межами морфологічні школи.

Навчальна робота кафедри є одним з пріоритетних напрямів її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів за базовою дисципліною, нормальна анатомія людини, українською та англійською мовами. Загальний обсяг навчальної роботи складає 13028 академічних годин, з яких 140 — виділено на лекційні курси, а 10860 — на практичні, лабораторні та семінарські заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться відповідно до рекомендацій типових програм дисциплін, затверджених МОЗ та МОН України і вдосконалених в рамках регламентованих норм кафедральними колективами. Викладання проводиться відповідно до рекомендацій і регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться із застосуванням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів, таких як: анатомічні макропрепарати, штучні макети органів, навчальні фільми, а також із застосуванням інноваційних підходів до проведення освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення зі студентами різних питань в голосовому і текстовому чаті, дистанційний контроль підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо).

Практичні заняття проводяться з використанням морфологічних препаратів, отримуючи вже на перших етапах навчання свій перший клінічний і практичний досвід.

Наукова робота кафедри є невід’ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри, завдяки своїм науковим дослідженням, є визнаними науковими спеціалістами у своїх галузях не тільки на території України, а й за її межами.

На даний час на кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою: «Застосування фулерену С-60 і кріоконсервованої сироватки кордової крові в терапії некрозу міокарда (експериментальне дослідження)» і заплановано 3 кандидатські дисертації.

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентського наукового гуртка, який є структурним підрозділом Наукового співтовариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету. Студенти наукового гуртка кафедри спільно зі співробітниками кафедри беруть активну участь у клінічних розборах і консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах і наукових дослідженнях.