Російської мови

Власний сайт: http://philology.karazin.ua/category/russian-language-department/

Кафедру російської мови очолює кандидат філологічних наук, доцент Людмила Вадимівна Педченко.

Викладацький склад кафедри

На кафедрі працюють доктори філологічних наук, доценти: Педченко Людмила Вадимівна, Маслій Олена Василівна, Маринчак Віктор Андрійович, Тарлєва Альвіна Вільямівна, Фільчук Тетяна Федорівна, Чернцова Олена Вадимівна, кандидати філологічних наук, старші викладачі: Кардашова Олена Володимирівна, викладач: Страшнюк Йоліана Сергіївна.

Традиції кафедри щодо викладання та науково дослідницької роботи сягають початку ХІХ століття, коли був заснований Харківський імператорський університет, в якому існувало словесне відділення. У різні часи тут працювали такі відомі науковці, як І.І. Срезнєвський, П.О. Лавровський, О.О. Потебня, Д.М. Овсянико-Куликовський, Б.М. Ляпунов, Г.А. Ільїнський, С.М. Кульбакіна та інші. У ХХ столітті історія кафедри російської мови безпосередньо пов’язана з науково дослідною кафедрою Харківського інституту народної освіти ім. О.О. Потебні, утвореного внаслідок різних перетворень імператорського Харківського університету, а потім з кафедрою мовознавства відновленого Харківського державного університету. У 40-ві роки від неї відокремлюється кафедра російської мови. Нею керували, на ній працювали відомі славісти та русисти: Л.А. Булаховський, М.М. Баженов, О.М. Фінкель, В.П. Бесєдіна-Невзорова, Г.І. Шкляревський, а також їхні вихованці, серед яких проф. Бикова Л.О., проф. Широкорад Є.Х., доц. Бойко Н.В., доц. Маринчак В.А., доц. Ткаченко Є.М., проф. Шевелєв В.М., доц. Савченко Л.Р., доц. Смирнова Т.М., доц. Карнаушенко Г.Н., доц. Чернцова О.В., доц. Педченко Л. В., проф. Попов С.Л. та інші.

Кафедра здійснює підготовку зі спеціальності «Філологія», спеціалізації «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — російська» філологів, учителів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, перекладачів, забезпечуючи вивчення російської мови у синхронному та діахронічному аспектах. Цикл історичних дисциплін складають курси «Старослов’янська мова», «Історія російської мови», «Історія російської літературної мови». «Сучасна російська мова» як дисципліна охоплює фонетику, лексику, морфеміку та словотвір, морфологію, синтаксис. Функціональні різновиди російської мови розглядаються у курсах «Діалектологія», «Культура мовлення та стилістика», «Практична стилістика російської мови». Ширше знайомство зі слов’янськими мовами та іншими слов’янськими етносами, їхньою культурою та історією здійснюється у курсах "Сучасна українська мова" і «Польська мова». Кафедра пропонує студентам спеціальні курси, тематика яких варіюється, але загальна їх спрямованість залишається актуальною: це або поглиблення окремих, складних тем загальних курсів, або ознайомлення з новими досягненнями в галузі вивчення російської мови, або історіографічні розвідки, пов’язані з розвитком наукової думки в Харківському національному університеті за понад 200 років його існування.

Навчальний план включає, окрім базових курсів, такі дисципліни, як «Практична стилістика російської та української мов», «Редагування (загальний курс)», «Основи верстки та макетування», «Орфографія та коректура тексту»» та інші, що дозволяє випускникам працювати коректорами та редакторами. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять коректорську практику в провідних видавництвах міста.

Проблематика та напрямки наукових досліджень членів кафедри на сучасному етапі пов'язані із темою: «Російська мова як об’єкт лінгвокультурологічного, когнітивного та соціолінгвістичного дослідження».

При кафедрі існує аспірантура.

Результати наукової роботи співробітників кафедри відбиті в монографіях, численних статтях і доповідях на конференціях різних рівнів. Серед останніх видань: С.Л. Попов «Когнитивные основания эволюции форм русского синтаксического согласования: Монография» – Х.: НТМТ, 2013. – 150 с.; С.Л. Попов «Русская грамматическая вариантность в когнитивно-эволюционном освещении: Монография» – Х.: Міськдрук, 2014. – 304 с.

Кафедра співпрацює із середніми школами (ЗОШ № 5, ЗОШ № 132), гімназіями й ліцеями (ліцей № 1), Малою академією наук, бере участь у підготовці та проведенні олімпіад та конкурсів з російської мови для школярів Харкова та області.

Науковці кафедри постійно підтримують творчі контакти з вченими-русистами в Австрії, Болгарії, Польщі, Білорусі, КНР.

Контактна інформація Адреса: ауд. 6-88, майдан Свободи 4, м. Харків, 61022 Телефон: (057) 707-53-57 E-mail: philology.rus_jaz@karazin.ua