Про інститут

Власний сайт: http://physics-energy.karazin.ua/

Фізико-енергетичний факультет є першим в Україні факультетом подвійного підпорядкування Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України. Своїм існуванням факультет втілює в життя ідею про глибоку взаємодію академічної науки та вищої освіти. Необхідність створення такого факультету є велінням часу і продиктована економічними та енергетичними викликами Україні.

Фізико-енергетичний факультет було створено 12 липня 2001 року спільним наказом Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України. Час створення та сучасний характер задач, які повинен вирішувати факультет, обумовлюють його визначення як «факультет третього тисячоліття».

Викладачі факультету разом зі студентами та аспірантами займаються інтенсивною науковою працею. Результати фундаментальних досліджень регулярно публікуються у провідних вітчизняних та міжнародних журналах, таких як Physical Review Letters та Physical Review. Прикладні дослідження співробітників факультету широко використовуються на практиці. Роботу «Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та вдосконалення режимів їхньої експлуатації», серед авторів якої є співробітники ФЕФ академік НАН України Ю. М. Мацевітий і професор В. В.Соловей було нагороджено Державною премією України.

На старших курсах загальні та спеціальні дисципліни викладаються провідними вченими, які працюють на самому вістрі сучасної фундаментальної та прикладної науки. Зміст спецкурсів постійно обновлюється з метою врахування побажань численних замовників — представників підприємств та наукових установ.

Фізико-енергетичний факультет проводить навчання за денною формою. Термін навчання на факультеті — 6 років.

Фізико-енергетичний факультет готує фахівців у галузі традиційних і новітніх технологій одержання, перетворення і використання енергії за напрямом підготовки «Прикладна фізика». Навчання ведеться за спеціалізаціями: «Інформаційні технології в енергетиці», «Нетрадиційні джерела енергії та теплофізика».

На факультеті працюють чотири випускаючі кафедри:

Кафедра інформаційних технологій у фізико-енергетичних системах. Напрямками діяльності цієї кафедри є розробка та розвиток керуючих систем в енергетичних комплексах, математичне та комп’ютерне моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем.

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології. Її діяльність спрямована на вивчення фізичних основ енергоперетворення, розробку та розвиток комплексів як традиційної, так і альтернативної енергетики: сонячної, водневої, вітрової, геотермальної, а також екологічно чистого транспорту.

Кафедра теплофізики та молекулярної фізики. Діяльність кафедри пов’язана з вивченням теплофізичних і молекулярних основ перетворення традиційних і поновлювальних видів енергії.

Кафедра безпеки життєдіяльності.

Випускники факультету – висококваліфіковані фахівці з фізичних, фізико-хімічних та математичних основ моделювання процесів енергоперетворення і складних енергосистем, а також в галузі комп’ютерного керування енергокомплексами та наукоємним технологічним обладнанням. Діяльність випускників факультету пов’язана з вивченням і використанням як традиційних джерел теплової та гідроенергії, так і сонячної, вітрової, водневої, геотермальної та інших видів відновлювальної енергії, а також атомної і термоядерної енергії.

Випускники факультету — висококваліфіковані фахівці з фізичних, фізико-хімічних та математичних основ моделювання процесів енергоперетворення і складних енергосистем, а також в галузі комп’ютерного керування енергокомплексами та наукоємним технологічним обладнанням. Діяльність випускників факультету пов’язана з вивченням і використанням як традиційних джерел теплової та гідроенергії, так і сонячної, вітрової, водневої, геотермальної та інших видів відновлювальної енергії, а також атомної і термоядерної енергії.

Випускники фізико-енергетичного факультету можуть працювати у провідних наукових, науково-виробничих і виробничих установах, приватних підприємствах, а також в енергогенеруючих і енергорозподільчих компаніях України. Вони мають право також бути викладачами у вищих навчальних закладах, ліцеях та коледжах. Усі випускники забезпечуються роботою. Одержавши диплом бакалавра або магістра, вони мають можливість продовжити навчання в магістратурі або аспірантурі університетів України, Росії, США, Німеччини, Канади, Японії та інших країн світу.

Комп’ютерна освіта на факультеті за спеціалізацією «Комп'ютерна фізика» являє собою повний курс програмування для фізиків, враховує вимоги науково-дослідних груп і фірм-розробників програмного забезпечення. Структура спеціалізації «Комп'ютерна фізика» є такою:

  1. Загальні фізичні курси, практичні і лабораторні курси. Основи електроніки, програмувальна електроніка.
  2. Вища математика, методи математичної фізики.
  3. Обчислювальні методи і математичне моделювання.
  4. Повний курс теоретичної фізики.
  5. Програмування (загальні дисципліни): графіка; офісні технології; мови високого рівня C,C++, Fortran; середовища розробки; Internet технології; прикладні пакети.
  6. Програмування у фізиці (спеціальні дисципліни): паралельні обчислення та їхні застосування у фізиці; кластери і грід-технології; об'єктно-орієнтоване програмування у фізиці; методи обчислювального експерименту; застосування фізичних методів в економічних і соціологічних задачах; комп'ютерне керування фізичними експериментами і технологічними процесами в енергетиці; інформаційні технології в енергетичних системах і в системах екологічної безпеки.

Знання фізики — основи природознавства, математики — мови науки, комп’ютерних технологій — інструмента науки, зроблять Вас провідним фахівцем, який обов’язково знайде застосування своїм знанням і вмінням після закінчення університету.