Про факультет

Власний сайт: http://medicine.karazin.ua/

Створення медичного факультету Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна відбулося одночасно із заснуванням університету 17 січня 1805 року, що робить медичний факультет одним із старіших медичних вищих навчальних закладів України та Східної Європи. Факультет дав світу великих вчених-медиків та лікарів-практиків: терапевта Д.Ф. Лямбля, хірургів П.М. Шумлянського, В.Ф. Грубе та М.П. Трінклера, акушера І.П. Лазаревича, офтальмолога Л.Л. Гіршмана, фізіолога В.Я. Данилевського та інших.

У складі Каразінського університету факультет відроджено у березні 1993 року. З того часу факультет пройшов шлях активного розвитку та вдосконалення, підготувавши тисячі лікарів та науковців, що працюють в Україні та закордоном, та вивівши якість вищої медичної освіти на європейський рівень. Факультет надає студентам можливість отримати вищу медичну освіту у стінах класичного університету, необхідною та суттєвою складовою якої є академічна тріада — єдність освіти, науки та клінічної практики.

Безсумнівно, лише класичний університет, що має розвинену базу для викладання та вивчення біомедичних та природничих дисциплін, може створити ідеальні умови для формування та удосконалення клінічного та науково-медичного мислення майбутніх лікарів за рахунок використання потужного науково-педагогічного потенціалу інших факультетів університету: біологічного, хімічного, фізико-математичного та інших. Навчання у стінах Каразінського університету надає студентам унікальну можливість отримати другу вищу освіту у сфері економіки, менеджменту, юриспру-денції, психології, математики, іноземних мов тощо.

Сьогодні медичний факультет Каразінського університету є одним з провідних медичних вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню «Магістр» за спеціальністю 222 «Медицина» у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (сертифікат РД-IV № 219309 та ліцензія АВ № 498462 від 25 листопада 2009 року) зі славетною історією та традиціями, які органічно переплетені з інноваційними підходами до освітнього процесу та інтеграцією до нього сучасних технологій. Підготовка більш ніж 3700 студентів з 40 країн світу (Африки, Азії, Близького Сходу, Європи тощо) відбувається українською, російською (для російськомовних іноземних студентів) та англійською мовою на 11 кафедрах. Викладання всіх дисциплін відбувається за удосконаленими програмами, рекомен-дованими МОЗ та МОН України, а студенти по закінченню навчання отримують диплом державного зразка (українською та англійською мовою) та додаток до диплому міжнародного зразка (diploma supplement), що заповнюються згідно з вимогами Європейської комісії, Ради Європи та ЮНЕСКО/СЕПЕС. Диплом медичного факультету Каразінського університету надає випускникам можливість після проходження інтернатури на клінічну практику за всіма лікарськими спеціальностями, окрім стоматології та медико-профілактичної справи (наказ МОЗ України № 621 від 21.11.2005 року).

Висока якість вищої медичної освіти досягається шляхом поєднання класичних університетських підходів та інноваційних технологій. Викладацьку діяльність на медичному факультеті ведуть провідні у своїх галузях фахівці, серед яких більш ніж 35 професорів, докторів медичних наук та 170 доцентів, кандидатів медичних наук, заслужені лікарі та діячі науки та техніки України, лауреати державних та міжнародних премій. Середній стаж викладацької діяльності педагогічного колективу факультету перевищує 12 років. Викладання всіх дисциплін проводиться згідно вимог Болонського процесу, а рівень методичного забезпечення дисциплін дорівнює 100%. Всі науково-педагогічні співробітники щорічно проходять численні курси підвищення кваліфікації, що дозволяє підтримувати якість навчання на найвищому рівні.

Співробітники факультету виконують величезний обсяг клінічної та лікувальної роботи із активним залученням до неї студентів у провідних медичних установах України, які є клінічними базами факультету та серед яких Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мечникова НАМН України, Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України, Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці», Дорожня клінічна лікарня ст. Харків «Укрзалізниці», Харківська обласна інфекційна лікарня, Харківський міський перинатальний центр, Клініка репро-дуктивної медицини імені академіка В.І. Грищенка тощо. Рівень матеріально-технічного забезпечення клінічних баз відповідає європейським стандартам та є одним з найвищих в Україні, що надає студентам можливість у процесі навчання ознайомитись з роботою надсучасного лікувально-діагностичного обладнання.

Наукова робота є невід’ємною частиною діяльності факультету. Співробітники факультету є спів виконав-цями більш ніж 30 науково-дослідних робіт та міжнародних наукових досліджень. З моменту відродження факультету у 1993 році співробітники захистили 15 докторських та більше 75 кандидатських дисертацій, опублікували більше 150 статей у виданнях, що входять до зарубіжних наукометричних баз, понад 2000 статей у вітчизняних фахових виданнях та більше 2000 статей у інших виданнях та отримали понад 200 патентів на науковий винахід. Медичний факультет є організатором 150 науково-практичних конференцій, в тому числі 58 — міжнародних. Медичним факультетом підписані численні договори про наукове співробітництво, обмін досвідом та стажування студентів з провідними науково-медичними устано-вами України, Великобританії, США, Іспанії, Італії, Австралії, Південної Африки, Японії, Швеції та інших країн. На факультеті видають три наукові журнали, що входять до переліку фахових видань України з присвоєнням категорії «Б» та до закордонних наукометричних баз (DOAJ, Index Copernicus, Cite Factor, Google Scholar,  WorldCat, Cosmos Impact Factor, General Impact Factor,  Open Academic Journals Index, Research Bib).

До наукової роботи медичного факультету активно долучаються студенти-науковці, що об’єднані у наукові кафедральні гуртки та Наукове товариство медичного факультету, результатом діяльності яких є проведення 12 науково-практичних конференцій з міжнародною участю, публікація більше ніж 150 наукових робіт, проведення десятків медико-соціальних та профілактичних акцій та заходів, отримання численних грамот та винагород на українських та міжнародних заходах для студентів та молодих вчених. Навчання проводиться у сучасних та комфортних аудиторіях, загальною площею понад 150 тис. кв. м., що розташовані у самому серці Харкова — на майдані Свободи. На факультеті створена колекція мікро- та макропрепаратів, що включає більше 6000 експонатів, функціонують 3 комп’ютерні класи — понад 150 сучасних ПК, що підключені до мережі Інтернет та внутрішньої мережі факультету, більшість приміщень обладнані вільним швидкісним WiFi-доступом до мережі Інтернет. Центральна наукова бібліотека надає студентам доступ до 4 млн. примірників різних видань, у тому числі через мережу Інтернет. При необхідності студентам надаються комфортні гуртожитки університету, загальною площею понад 51 тис. кв. м.

Студенти мають можливість займатися спортом, користуючись розвиненою спортивною інфраструктурою університету. На території університету працює 24 кафе, буфета та їдальні. Університет надає можливість літнього відпочинку для студентів медичного факультету у власному спортивно-оздоровчому таборі «Фігуровка». Студенти медичного факультету входять до складу численних творчих об’єднань та колективів художньої самодіяльності, щорічно проводяться масові культурно-розважальні заходи.

Висока якість освіти, яку отримують студенти медичного факультету, підтверджується міжнародними та всеукраїнськими рейтингами вищих навчальних закладів, серед яких Каразінський університет займає місці у трійці лідерів за даними QS World University Rankings, Webometrics Ranking of World’s Universities, SciVerse Scopus, «Топ 200 Україна» ЮНЕСКО та іншими.