Кафедра обліку та оподаткування

Історія

Кафедру обліку та оподаткування було засновано 01 вересня 2007 року, з метою забезпечення потреби у фахівцях з поглибленими знаннями методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та аудиту, ведення фінансового обліку та податків, складання звітності, здатних до розробки та впровадження довгострокових напрямків розвитку і посилення конкурентних позицій підприємства у майбутньому. Сьогодні, фахівець з обліку й оподаткування здійснює не тільки традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемах охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи задля підвищення ефективності розвитку підприємства у майбутньому. Саме тому мета діяльності кафедри «Обліку та оподаткування» полягає у забезпеченні поглибленої підготовки студентів з визначеного напряму та спрямована на поглиблене вивчення та узагальнення теоретичних і практичних засад з обліку, аналізу та аудиту бізнес-організації, а також засвоєння методики проведення фінансово-економічного, стратегічного аналізу, контролю та оподаткування.

Абітурієнту

Кафедра готує студентів за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика і аудит» (освітній ступінь бакалавр), фахівців (фіскальної інспекції та антикорупційного бюро, органів пенсійного фонду та соціального страхування, державної казначейської та аудиторської служби), митних інспекторів та брокерів, фондових трейдерів, контролерів, економістів, касирів, контролерів у банках і небанківських установах, ревізорів, податкових інспекторів, бухгалтерів та помічників аудитора (головного бухгалтера), менеджерів з бухгалтерського обліку та бухгалтерів-експертів різних організаційно-правових форм власності, аналітиків державної та фінансової служби.

Всі навчальні програми розроблені сумісно з роботодавцями, і здобувач вищої освіти не тільки отримує оцінку на іспиті, а й має можливість сертифікуватися за окремими компетентностями. Наприклад, при вивченні дисципліни «Фінансова звітність» студент має можливість отримати сертифікат «М.е.doc», при вивченні дисципліни «Оподаткування» — сертифікат за освоєння програми «Подача звітності в електронному вигляді», при вивченні дисципліни «Економічний аналіз» – сертифікат від нашого роботодавця «Оптимізація бізнес-процесів в Excel». Крім того, сам іспит може проходити з роботодавцем у формі співбесіди. За період навчання студенти окрім диплома державного зразка мають можливість отримати міжнародні сертифікати “АССА”, “Іs-pro”, Cambridge ESOL та проходять практику в навчально-тренувальних фірмах і закордонних компаніях, що значно підвищує конкурентоспроможність на ринку праці.

Викладачі кафедри широко застосовують в освітньому процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно наповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру, що стимулює активну діяльність студентів. Одним із засобів застосування інноваційних методів навчання є впровадження комплексних завдань у вигляді практичних тренінгів та кейсів, які моделюють діяльність реальної організації (фірми, компанії), малого і середнього бізнесу як виробничої так і невиробничої сфер економіки. Таким чином, кафедра забезпечує: покращення практичної підготовки студентів, в т.ч. в період їх навчальної та виробничої практики; надання інформаційних послуг студентам всіх форм навчання з питань організації власного бізнесу; виконання науково-дослідних робіт за госпдоговірними та держбюджетними темами; працевлаштування студентів через наявні налагоджені довгострокові партнерські стосунки із потенційними роботодавцями. На кафедрі працює центр зайнятості за спеціальністю. Підготовка магістрів здійснюється за двома варіативними компонентами: «Облік і аудит у підприємницькій діяльності» (stakeholder − АССА) і «Управління бізнес-процесами» (stakeholder − SAP).

Кадри

На кафедри працюють 8 доцентів, кандидатів економічних наук, які є не тільки висококваліфікованими фахівцями, а й працівниками-практиками бізнес-організацій та здійснюють їх консультування.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання таких курсів, як «Бухгалтерський облік та фінансова звітність», «Автоматизація бухгалтерського обліку і фінансової звітності», «Автоматизація економічного та фінансового аналізу», «Управлінський облік в системі менеджменту», «Бізнес-аналітика в програмі Еxcel», «Автоматизація бізнес-процесів», «Комплексний бізнес-кейс», «Комплексний бізнес-тренінг», «Оцінка інвестиційних ризиків у стартапах», «Оптимізація податкового навантаження», «Економічний та фінансовий аналіз», «Основи МСФЗ. Базові стандарти», «Останні зміни для ФОП (оподаткування, РРО, єдиний рахунок, тощо)». Крім того, кафедра проводить сертифіковані курси (загальним обсягом 480 годин), для підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних за навчальною програмою «Облік та аналітика бізнесу»

Наукова робота

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Під керівництвом викладачів, студенти беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських робіт. Зокрема, щорічно у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», в обласному конкурсі «Найкращий молодий науковець Харківщини», загальноміському конкурсі бізнес-планів, Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Облік і оподаткування» тощо, студенти посідають почесні місця, нагороджуються дипломами різних ступенів, друкують наукові статті у фахових виданнях.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей студентів та залучення їх до активної наукової діяльності, під керівництвом викладачів кафедри обліку та оподаткування працює студентський науковий клуб «Аудитор». Головним напрямком роботи клубу є наукові дослідження, результативність яких відбивається в написанні науково-дослідної роботи студента та подальшій участі найкращих робіт у міських та Всеукраїнських конкурсах. Члени клубу «Аудитор» організують проведення круглих столів, екскурсій, виставок студентських наукових робіт, днів відкритих дверей. На базі клубу проводиться конкурс на кращу студентську наукову роботу з проблем реформування облікової системи України та конкурс «Кращій за професією» зі спеціальності «Облік і оподаткування». Розвиткові молодого вченого сприяє також співпраця студентського наукового клубу «Аудитор» з Клубом Випускників, до складу якого входять випускники кафедри.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та педагогічну майстерність за різними формами: проходять навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажуються в провідних закладах вищої освіти, банківських установах, підприємствах, беруть участь у семінарах з питань розвитку банківської справи, економіки, педагогіки і психології, провадять роботу над кандидатськими дисертаціями, видають навчально-методичні посібники, підручники, монографії.