Теплофізики та молекулярної фізики

Історія

Кафедру було засновано в 2001 році, одночасно з заснуванням фізико-енергетичного факультету. ЇЇ засновником та завідувачем є академік НАН України Ю. М. Мацевитий. Кафедра створена з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі теплофізичних основ традиційних та новітніх енерготехнологій.

У 2008 році у Фізико-технічному інституті низьких температур імені Б. І. Вєркіна створено філію кафедри теплофізики та молекулярної фізики фізико-енергетичного факультету Інституту високих технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Керівництво філією кафедри теплофізики та молекулярної фізики покладено на провідного наукового співробітника ФТІНТ доктора фізико-математичних наук В. К. Чаговця.

2010 року на базі інжинірингової компанії «Золотий переріз» організовано філію кафедри теплофізики та молекулярної фізики фізико-енергетичного факультету Інституту високих технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, використовуючи її як базове підприємство для спільного навчання і підготовки фахівців зі спеціальності «Прикладна фізика».

Абітурієнту

Діяльність кафедри пов’язана з вивченням теплофізичних і молекулярних основ перетворення традиційних і поновлюваних видів енергії. Підготовка ведеться за напрямом підготовки «Прикладна фізика» та за спеціалізацією «Теплофізика». Випускники кафедри успішно працевлаштовуються у спеціалізованих науково-дослідних установах, комерційних структурах та мають можливість вчитися в аспірантурі університету та провідних академічних інститутів міста Харкова.

Наука

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: теплофізика, теплоенергетика і моделювання теплових процесів, прямі та обернені задачі теплопровідності, теплофізичні процеси у класичних і квантових рідинах, низькотемпературні проблеми в енергетиці, моделювання роботи енергетичних систем в позаштатних ситуаціях, релаксаційні процеси в енергоносіях, фізика плазми.

Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі конференцій, присвячених актуальним питанням теплофізики і молекулярної фізики, публікують статі, видають монографії, розроблюють підручники та методичні посібники для вищої школи.Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів для студентів фізико-енергетичного і фізико-технічного факультетів: «Аналітична геометрія», «Методи математичної фізики (практика)», «Атомно-ядерна фізика(практика)», «Фізичний практикум», «Квантова механіка (практика)».

Спеціальні курси для бакалаврів: «Математичне моделювання теплофізичних процесів», «Оберненні задачі теплопровідності», «Фізика молекул», «Основи фізичної хімії», «Дослідження теплофізичних процесів методами обчислювального експерименту», «Спеціальні теоретичні розділи по методам моделювання теплофізичних процесів», «Додаткові розділи квантової механіки».

Спеціальні курси для магістрів: «Стохастичні процеси», «Дослідження теплофізичних процесів методами обчислювального експерименту (спецглави)», «Фізика енергоносіїв», «Моделювання позаштатних ситуацій в енергетиці».

Лабораторні практикуми: перетворення видів енергії.

Персональний склад кафедри

На кафедрі працює 8 викладачів, серед них 2 доктори технічних наук, 2 доктори фізико-математичних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 1 кандидат технічних наук.

  • завідувач кафедри
    доктор технічних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
    Юрій Михайлович Мацевитий
    Тел.: 93-71-91, 94-55-14, 94-47-16