Про факультет

Власний сайт: http://geo.karazin.ua

У різні роки на факультеті працювали такі визначні вчені як геоботанік і землезнавець А. М. Краснов, антрополог і фізико-географ О. А. Іванівський, геологи Н. Д. Борисяк, І. Ф. Леваковський, Д. Н. Соболєв, О. В. Гурков, К. Н. Савич-Заблоцький, палеонтолог та палеогеограф В. П. Макридін, стратиграф І. М. Ремізов, літолог С. І. Шуменко, гідрогеолог Г. Г. Мальований, геоморфологи М. І. Дмитрієв, С. І. Проходський, гляціолог П. В. Ковальов, метеоролог Г. П. Дубинський, економіко-географ О. Т. Ващенко та багато інших.

Сьогодні факультет має значний науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес забезпечують викладачі найвищої кваліфікації. На п’яти кафедрах факультету працюють 16 докторів наук, професорів, 30 кандидатів наук, доцентів.

Факультет активно співпрацює з 8 університетами дальнього зарубіжжя і більш ніж 20 вищими навчальними закладами Білорусі, Молдови та інших країн СНД. Укладено угоди з Манчестерським (Велика Британія), Познанським (Польща), Сучавським (Румунія) та Асьютським (Єгипет) університетами про обмін студентами, згідно яких кращі студенти відряджаються на короткочасне навчання та проходження практик за кордоном. Також ведеться активне співробітництво з туристичною компанією TEZ TOUR, за умовами якого студенти мають змогу проходити стажування в Туреччині (м. Анталія). Навчальні і виробничі практики проводяться в Карпатах, Києві, Львові, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Умані, на Закарпатті, Харківщині та за кордоном, зокрема в Молдові, Білорусі, Туреччині. Теоретична і практична підготовка студентів доповнюються навичками науково-дослідної роботи, яких вони набувають, беручи участь у науковій роботі кафедр.

Випускники факультету одержують направлення на роботу в геолого-розвідувальні та пошукові установи, науково-дослідні інститути, , проектно-вишукувальні організації, підприємства та фірми, що займаються зовнішніми економічними зв’язками та плануванням соціально-економічного розвитку, а також середні і вищі навчальні заклади для викладання географії.

На факультеті активно розвивається студентське самоврядування, зокрема ефективна робота студентського наукового товариства факультету (про що свідчить популяризація наукової діяльності та більше число студентів, залучених до наукових досліджень), студентської ради факультету (активна участь в університетських заходах та організація факультетського дозвілля), профспілкового комітету факультету (інформованість студентів про можливі знижки на відпочинок, відвідання закладів культури та інші можливі привілеї).

У 2014 році факультет був перейменований у «Факультет геології, географії, рекреації і туризму». Підготовку студентів на факультеті здійснюють 5 кафедр:

1. Кафедра геології. Завідувач — Матвєєв Андрій Вячеславович, доктор геологічних наук; тел. 707-50-65е-mаil: http://geologia. univer. kharkov. ua

Наукові напрями кафедри геології: морфологія, мікроструктура, палео-біогеографія, палеобіогеохімія безхребетних та наннопланктону MZ+KZ України, СНГ, світу; науковий геологічний туризм. Кафедра здійснює підготовку бакалавра за спеціальністю 103 Науки про Землю за спеціалізацією Геологія (4 роки), за напрямом 6.040103 «Геологія», магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю за спеціалізацією «Науки про Землю. Геологія» (1 рік 4 місяці)

2.Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин. Завідувач — Фик Ілля Михайлович, професор, доктор технічних наук; тел. 707-55-38

Наукові напрями кафедри мінералогії, петрографії та корисних копалин: вивчення геологічної будови, літології, мінералогії та геохімії вугленосних формацій України, Росії, Польщі, Чехії і вивчення унікальних мінеральних утворень у вугільних покладах Донбасу; вивчення геологічної будови нафтогазових родовищ та їх розробка; вивчення евапорітових родовищ корисних копалин України.

Кафедра здійснює підготовку бакалавра за спеціальністю 103 Науки про Землю за спеціалізацією Геологія (4 роки), за напрямом 6.040103 «Геологія», магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю за спеціалізацією «Геологія нафти і газу. Екогеохімія нафти і газу» (1 рік 4 місяці)

3. Кафедра гідрогеології. Завідувач — Удалов Ігор Валерійович, доктор геологічних наук, тел. 707-54-59, е-mаil:. udalov@karazin.ua

Наукові напрями кафедри гідрогеології: дослідження процесів формування підземних вод, трансформації хімічного складу підземної гідросфери, порушення її режиму під впливом антропогенних факторів, забруднення підземних вод його попередження, інженерний захист споруд та територій, управління режимом підземної гідросфери.

Кафедра здійснює підготовку бакалавра за спеціальністю 103 Науки про Землю за спеціалізацією Геологія (4 роки), за напрямом 6.040103 «Геологія», магістрів за спеціальністю 103 Науки про Землю за освітньо-професійною програмою «Гідрогеологія» за спеціалізаціями «Охорона підземної гідросфери», «Нафтогазова гідрогеологія (1 рік 4 місяці).

4. Кафедра фізичної географії та картографії. Завідувач — Прасул Юлія Іванівна, доцент, кандидат географічних наук; тел. 707-53-60 e-mail: physgeo@karazin.ua

Наукові напрями кафедри фізичної географії і картографії: проблеми безперервної географічної освіти, туристичного краєзнавства, розробка наукових основ еколого-природоохоронного картографування, освітянського і комплексного тематичного картографування, наукові основи системного туристично-рекреаційного картографування регіонів України, гідрологічний режим та оцінка якості вод басейну Сіверського Дінця й області, формування фітопогодних комплексів в умовах функціонування природних агромеліоративних систем.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 103 Науки про Землю та за спеціалізацією Географія (з 2016 року, 4 роки), за спеціальністю 106. Географія (бакалаврські освітні програми «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів». «Картографія, геоінформатика і кадастр», «Географія рекреації та туризму», за спеціальністю «014.07. Середня освіта. Географія, природознавство та спортивно-туристська робота» (4 роки), магістерські освітні програми (1 рік 4 місяці) «Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування», «Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі», «014.07 Середня освіта. Географія, Людина і природа та туристська робота», «Кібергеографія»).

5. Кафедра соціально-економічної географії та регіонознавства.

Завідувач — Нємець Людмила Миколаївна, професор, доктор географічних наук; тел. 707-52-74; e-mail: soc-econom-region@karazin.ua

Кафедра здійснює підготовку фахівців бакалаврів за спеціальністю 106. Географія (бакалаврські освітні програми «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Географія рекреації та туризму», "Геоурбаністика, регіоналістика та країнознавство", за спеціальністю «014.07. Середня освіта (Географія). Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота», магістерські освітні програми (1 рік 4 місяці) «Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток», «Географія рекреації та туризму», за спеціальністю 014.07. Середня освіта (Географія). Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота).