Міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи створена у січні 2018 року наказом ректора. Створення кафедри викликано новітніми тенденціями розвитку світової економіки, яка багатьма економістами визначається як «економіка послуг». У наш час спостерігається зростання сфери обслуговування порівняно з матеріальним виробництвом. Саме для сфери обслуговування притаманне формування таких ключових факторів економічного зростання як наукове знання, інформаційні технології, глобалізація господарської діяльності та інші. На початку XXI сторіччя сфера обслуговування у розвинених країнах виросла у найкрупнішій сектор господарства та досягла 62–74 % ВВП та 63–75 % в загальній чисельності зайнятих.

У останні десятиріччя ці стимули розвитку сфери обслуговування доповнилися низкою нових вагомих факторів, пов’язаних з науково-технічною революцією: комп’ютеризація, впровадження інформаційних технології, нових засобів комунікації, що сприяє підвищенню якості обслуговування та відкриває нові можливості для підприємництва.

Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи є випусковою для бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» та бакалаврів за спеціальністю «Міжнародна електронна комерція.

Серед вимог до таких фахівців — вільне володіння кількома іноземними мовами, здатність організовувати процес обслуговування на готельних та ресторанних підприємствах та санаторно-курортних комплексах, володіння сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями.

Саме для підготовки таких фахівців і слугує напрям підготовки «Готельно-ресторанна справа», який є складовою галузі знань «Сфера обслуговування».

За напрямком підготовки «Міжнародна електронна комерція» проходить підготовка фахівців у галузі міжнародної електронної та мобільної комерції, яка є одним з основних елементів електронного бізнесу й охоплює будь-які форми ділових угод, укладання яких здійснюється електронними засобами замість фізичного обміну або безпосереднього фізичного контакту. Міжнародна електронна комерція є складовою галузі знань «Міжнародні відносини».

КОГО МИ ГОТУЄМО

Кафедра міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи готує бакалаврів (термін навчання — 4 роки) за спеціальністю: 241 – «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма: «Готельно-ресторанна справа»); 292 – «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародна електронна комерція»). На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 1 рік 4 місяця) за спеціальністю: 241 – «Готельно- ресторанна справа» (освітня програма: «Готельно-ресторанна справа»).

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: Маркетинг готельно-ресторанного господарства, Менеджмент готельно-ресторанного господарства, Міжнародний туризм, Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства, Організація готельного господарства, Організація ресторанного господарства, Технологія продукції ресторанного господарства, Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному господарстві, Кухні народів світу, Санаторно-курортна справа, Туристичне країнознавство, Організація туристичної діяльності, Технологія напоїв, Електронна комерція, Інформаційні технології та Веб-дизайн та ін.

Навчання відбувається за контрактом і за рахунок бюджетних коштів держави. Форми навчання — денна та заочна (дистанційна). Навчальний процес зорієнтовано на широке використання сучасних програмних продуктів та інформаційних технологій. Крім того, викладачами кафедри забезпечується віртуальне навчальне середовище на платформі MOODLE.

Випускники, які здобули базову вищу освіту за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа», відповідно до стандартів вищої освіти України можуть отримати повну вищу освіту за освітнім рівнем магістра за кваліфікаціями «Готельна та ресторанна справа» .

Конкретними організаціями-споживачами фахівців (бакалаврів та магістрів) з готельно-ресторанної справи за спеціальністю 241«Готельно-ресторанна справа» (галузь знань 24 «Сфера обслуговування») у східному регіоні України є державні та приватні підприємства готельної та ресторанної індустрії, кемпінги, мотелі, молодіжні туристичні бази, кафе, бари, SPA-готелі, санаторно-курортні заклади, органи державного управління, вищі навчальні заклади та ін.

Студенти отримують фундаментальну загальноекономічну та гуманітарну підготовку, а також вивчають спеціальні дисципліни, що формують фахівця-професіонала

Випускники з міжнародної електронної комерції за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (галузі знань «Міжнародні відносини») отримують фундаментальну загальноекономічну та гуманітарну підготовку, а також вивчають спеціальні дисципліни, що формують фахівця-професіонала и можуть працювати:

  • фахівцями в галузі електронної комерції та електронної торгівлі,
  • менеджерами проектів та/чи бізнес-консультантами в сфері е-комерції,
  • фахівцями з сучасних електронних бізнес-стратегій підприємства тощо.

ПРО ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ

Відкриття напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» саме у Каразінському університеті дозволяє комплексно використовувати переваги класичного університету, а саме забезпечує якісну підготовку з іноземних мов (близько 2200 академічних годин), фундаментальну економічну підготовку . Особливістю навчального плану підготовки бакалавра з готельно-ресторанної справи є те, що він поряд з нормативними містить низку варіативних економічних та правових дисциплін, які надають знання, необхідні для відкриття власного готельного та ресторанного підприємства.

Значна увага приділяється практичній підготовці студентів. Навчальний процес передбачає низку виробничих практик та стажувань на підприємствах готельно-ресторанної індустрії Харкова та України. До освітнього процесу залучаються провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці-практики готельної індустрії, що проводять лекції, семінари та тренінги. Впродовж навчання в університеті студенти, згідно навчального плану, проходять практичну підготовку на провідних підприємствах галузі.

Основними базами для практик цього виду є готельні та ресторанні заклади України, серед яких: готелі «kHarkiv Palace», «Харків», «Аврора», «Вікторія» та готельно-ресторанний комплекс «Місто». А також є можливість стажування у провідних туристичних компаніях Туреччини.

Базами практичної підготовки студентів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародна електронна комерція» є кращі підприємства в галузі IT-сфери, електронні біржі ,електронні торгівельні майданчики, інтернет магазини та інші.

Студенти долучаються до участі у міжнародних програмах академічної мобільності, таких як, наприклад, Erasmus+, що дає можливість паралельного навчання, а також стажування в вузах інших країн.

Студенти мають можливість прийняти участь у науково-дослідній роботі, у студентських наукових конференціях та круглих столах з актуальних проблем гостинності та готельно-ресторанної справи.

Випускники кафедри отримують високий рівень знань в галузі сучасних інформаційних систем та технологій в індустрії гостинності (TURWINMULTIPRO, AMADEUS, GALILEO, SABRE). Для працевлаштування випускників проводяться зустрічі з потенційними роботодавцями по типу «круглий стіл». Студенти кафедри приймають активну участь в роботі студради факультету та національних наукових конференціях .

Також на факультеті діє «IRTB Hospitality School»,що є проектом студентського самоврядування факультету. У рамках «IRTB Hospitality School» перед студентами виступають та діляться досвідом роботи провідні фахівці-практики, що працюють у сфері готельно-ресторанної індустрії.

Іногородні студенти на час навчання забезпечуються гуртожитком.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КАДРИ

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи - кандидат економічних наук, доцент Данько Наталя Іванівна. На кафедрі працюють 6 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Підбір педагогічного складу здійснюється на конкурсній основі. Викладачі кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи постійно підвищують кваліфікацію з застосуванням наступних форм: стажування в відповідних установах, захист кандидатських дисертацій, отримання другої вищої освіти та інш. Приймають активну участь в міжнародних та національних наукових та науково-дослідних конференціях та семінарах.

В навчальному процесі приймають участь провідні викладачі філософського, медичного , юридичного факультетів та факультету іноземним мов, викладачі інших ЗВО України. Всі викладачі кафедри мають навчальні та навчально-методичні розробки.

Науково-дослідна робота вчених кафедри ведеться за науковими темами:

  • Наукова розробка технологій оздоровчого харчування;
  • Управління інноваціями у сфері готельно-ресторанних послуг та міжнародній електронній комерції.

Результатами науково-дослідної роботи колективу кафедри є чисельні наукові праці та статті у вітчизняних та закордонних фахових виданнях та виданнях, що індексуються у міжнародних базах даних, монографії та патенти на наукові винаходи і технічні умови:

1. Бабенко В.А. Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК на основі економіко-математичного моделювання / В.А. Бабенко. - Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності: Монографія / За ред. д-ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. та ін. – Черкаси: Черкаси: Брама-Україна, 2013. – 408 с. – С. 236-247.

2. Biletska Y. Substantiation of the expediency to use iodine-enriched soya flour in the production of bread for special dietary consumption / Y. Biletska, R. Plotnikova, N. Danko, M. Bakirov, M. Chuiko, A. Perepelytsya //Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2019. - № 5/11 (101). - С. 48-55. - Бібліогр.: 20 назв. - англ. Видання входить до міжнародних наукометричних баз Scopus, Index Copernicus

3. Данько Н.І. Оцінка економічної ефективності інвестицій у готельний бізнес / Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна (серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм - 2017 Випуск 6, стор. 153-160.

4. Рижкова Т. М. Розробка технології кефіру з йодовмісною добавкою із козиного молока / Т. М. Рижкова, Т. А. Бондаренко, Г. І. Дюкарева, Я. О. Білецька //Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2017. - № 3/11. - С. 37-44. - Бібліогр.: 12 назв. укp.

5. Решетняк О. І. Інновації в маркетингу: імагографичне сегментування ринку туристичних послуг / Проблеми економіки -2010, № 3, стор. 63-65.

6. Сідоров В.І. Розробка технологій кулінарних виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням/ В.І. Сідоров, Я.О. Білецька, О.О. Соколовська, А.Е Радченко, Г.І. Дюкарева, // Монографія / ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Х., 2019 – 159.

7. Danko N. I. Creation of the tourist cluster as a way of increase of investment attractiveness of a region / N. I. Danko, G. V. Dovhal // Проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 212-218. Index Copernicus

8. Strokovych H. Formation of the system of assessments of the financial and investment potential of an enterprise / H. Strokovych, O. Mykolenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – 2(25). – С. 246 – 252. Видання входить до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus.

9. Mykolenko O. Alternative Investments for Small and Medium-Sized Enterprises / O. P. Mykolenko // Contemporary Research on Organization Management and Administration. – 2016. – Vol. 4 (2). – С. 75 – 85 (1 да.). Видання входить до міжнародних наукометричних баз DOAJ, ERIH PLUS.

В.о. завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент,

Данько Наталя Іванівна