Експериментальної фізики

Власний сайт: https://kef.univer.kharkov.ua/

Історія кафедри експериментальної фізики починається з часу заснування у 1805 році відділення фізичних і математичних наук Харківського університету, одним із підрозділів якого була кафедра теоретичної і дослідної фізики.

Першим завідувачем кафедри теоретичної і дослідної фізики з 1804 по 1812 рік був Афанасій Іванович Стойкович. Серед наступних після А. І. Стойковича завідувачів кафедри (з 1813 до 1922 року) були випускники Харківського (в переважній більшості), Казанського, Київського, Кримського, Московського, Петербурзького університетів та Дерптського інституту. Ось їх імена (в хронологічному порядку): В. С. Комлишенський, В. І. Лапшин, Ю. І. Морозов, А. П. Шимков, О. К. Погорілко, О. П. Грузинцев, Д. А. Рожанський.

Після утворення Харківського державного університету в 1933 році завідувачем кафедри експериментальної фізики і деканом фізико-математичного факультету став професор Желеховський А. В. У 1936 році кафедру очолював професор Ландау Л. Д. У подальшому роботою кафедри керували академік АН УРСР Синельников К. Д (у 1937–1955 рр.), член-кореспондент АН УРСР Хоткевич В. Г. (у 1956–1979 рр.), академік АН УРСР. Вєркін Б. І., (у 1979–1982 рр.), професор Андронов В. М. (у 1982–2001 рр.), професор В. П. Лебедєв (у 2001–2013 рр.).

У даний час кафедру експериментальної фізики очолює професор Пойда В. П.

До структури кафедри експериментальної фізики входять: професорсько-викладацький склад, науково-дослідна група, навчально-експериментальна лабораторія лекційного-демонстраційного експерименту, начально-допоміжний персонал.

Професорсько-викладацький склад та працівники кафедри

У підготовці фахівців беруть участь: 2 доктори наук-професори; 5 кандидатів наук-доцентів; 3 старші викладачі та 1 асистент.

Кафедра експериментальної фізики вносить вагомий внесок в підготовку бакалаврів за напрямами підготовки: 6.040203 — «фізика», 6.040204 — «прикладна фізика», 6.040206 — «астрономія»; магістрів та спеціалістів за спеціальностями: 8.04020301 — «фізика», 8.04020302 — «фізика конденсованого стану», 8.070201 — «радіофізика і електроніка», 8.070204 — «біофізика», 8.090804 — «фізична та біомедична електроніка», 7.090804 — «медична фізика».

Викладачі кафедри читають лекції, проводять практичні і лабораторні заняття із навчальної дисципліни «Загальний курс фізики» за такими розділами: Механіка, Молекулярна фізика, Електрика і магнетизм, Оптика, Фізика атома, Фізика ядра та елементарних частинок.

Засвоєння студентами теоретичних положень із загальної фізики здійснюється одночасно з набуванням ними відповідних компетенцій, вмінь та навичок, які необхідні сучасному досліднику, під час виконання лабораторних робіт на фізичних практикумах кафедри з усіх розділів цього курсу.

Викладачі кафедри також викладають такі навчальні дисципліни: «Вища освіта і Болонський процес», «Методика викладання фізики у вищій школі», «Методика викладання фізики», «Основи екології», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Механічні властивості твердих тіл при низьких температурах».

Студенти 4–5 курсів фізичного, радіофізичного, фізико-технічного та фізико-енергетичного факультетів мають можливість, пройшовши відповідну навчальну підготовку на кафедрі, одержати додаткову кваліфікацію «вчитель фізики та математики» на платній основі.

Студенти фізичного та радіофізичного факультетів на заняттях з фізичного практикуму

Наукові дослідження на кафедрі експериментальної фізики у даний час проводяться науковцями та науково-педагогічними працівниками у ході виконання держбюджетних НДР та в межах робочого часу викладачів за такими напрямками:

  • вивчення структурного стану тонких плівок і механізмів фазових перетворень у них (науковий керівник доц. Сухов В. М.);
  • вивчення фізичної природи структурної надпластичності алюмінієвих сплавів (науковий керівник проф. Пойда В. П.);
  • теоретичні дослідження у галузі фізики плазми (науковий керівник проф. Єгоренков В. Д.).

1. Доцент Сухов В.М., провідний науковий співробітник НДЧ Дукаров С.В. та асистент Чурілов І. Г. обговорюють план проведення структурних досліджень
2. Молодший науковий співробітник Петрушенко С. І. та інженер Невгасимов О. О. проводять підготовку наукової лабораторної установки для напилювання тонких плівок у вакуумі

Результати наукових досліджень співробітники кафедри експериментальної фізики публікують у провідних вітчизняних та закордонних наукових журналах та доповідають їх на міжнародних наукових конференціях.

Навчально-експериментальна лабораторія лекційного демонстраційного експерименту, яка входить до складу кафедри експериментальної фізики, забезпечує:

  • технічний супровід лекцій із загальної фізики, які читають викладачі фізичного факультету;
  • показ наявних та створення нових лекційних натурних демонстрацій;
  • проведення захистів кандидатських і докторських дисертацій, а також різноманітних наукових конференцій, олімпіад, інших заходів, які проходять в аудиторії імені академіка К. Д. Синельникова.

Завідувач навчально-експериментальної лабораторії лекційного демонстраційного експерименту Валійов Б. М. показує лекційну демонстрацію з механіки