Центр соціально-гуманітарних досліджень

Власний сайт: http://sociosci.karazin.ua

Центр соціально-гуманітарних досліджень 4 лютого 2016 року наказом ректора було реорганізовано з Науково-дослідного Інституту соціально-гуманітарних досліджень, який було створено рішенням Вченої Ради університету 29 квітня 2008 року.

Діяльність Центру спрямована на проведення соціально-гуманітарних досліджень (соціологічних, маркетингових, електоральних, соціально-економічних тощо), а також досліджень, спрямованих на вирішення актуальних питань життєдіяльності Університету, залучаючи до досліджень студентів під час проходження ними навчально-виробничої практики.

Структурними підрозділами Центру є:

  • відділ прикладної соціології;
  • відділ прикладної психології;
  • відділ проблем освіти.

Діяльність Центру здійснюється за різними напрямами.Центр є співвиконавцем таких науково-дослідницьких проектів:

1. Загальноуніверситетський моніторинг «Викладання очима студента», який з лютого 2003 року став основною формою контролю якості викладання в університеті й проводиться зараз в межах виконання Програми розвитку університету на 2010-2020 рр. На сьогодні реалізовано двадцять масштабних опитувань студентів. Анкетування проводиться двічі на рік – на початку кожного нового семестру – й передбачає оцінювання студентами 1-4-х курсів усіх факультетів діяльності тих викладачів, які читали навчальні курси у попередньому семестрі й приймали заліки та іспити. Змістовні блоки анкети містять питання, пов'язані як з діяльністю викладача, так і з організацією навчального процесу. Майже на кожному етапі моніторингу, разом з оцінюванням власне якості викладання, досліджується ставлення студентів до нагальних проблем університетського життя. Так, колектив Інституту вже має досвід вивчення особливостей комунікації в навчальному процесі, стану комп’ютерної підготовки в університеті, налаштованості студентів на педагогічну діяльність, сталості професійного вибору та перспектив працевлаштування майбутніх випускників, ставлення студентів до нововведень Болонського процесу та різних форм проведення підсумкового контролю та ін. Про результати кожного етапу дослідження науковий керівник моніторингу (доцент А. М Ніколаєвська) доповідає двічі на рік на засіданні ректорату, дані опитування також регулярно стають предметом обговорення методичних комісій факультетів, аналізуються співробітниками навчально-методичного центру університету з метою подальшої розробки рекомендацій з підвищення якості викладання. Щодо оцінок діяльності конкретних викладачів, то вони є інформацією з обмеженим доступом, тому їх аналізує сам викладач і декан факультету, на якому він працює. У разі необхідності до цих даних можуть звертатися ректор і проректор з навчальної роботи, завідувачі кафедр.

2. Опитування студентів 1, 3 та 5 курсів. З осені 2011 року співробітники Інституту разом із соціологічним факультетом університету проводять загальноуніверситетське дослідження думки студентів перших, третіх та п’ятих курсів усіх факультетів університету щодо різних аспектів університетського життя. Зокрема в межах дослідження було вивчено: ціннісні орієнтації та рівень толерантності студентів; базові практики проведення вільного часу; володіння іноземними мовами, активність у закордонних поїздках; користування мережею Інтернет та соціальними мережами; задоволеність навчанням в університеті, підготовка до занять та труднощі під час навчання; оцінка умов для навчання в університеті; студентське самоврядування та його повноваження в оцінках студентів; місце проживання студентів у м. Харкові; оцінка умов для проживання у гуртожитках університету; стан здоров’я студентів та їхні шкідливі звички; життєві та професійні плани студентів на майбутнє та ін.

3. Опитування «Веб-сайт університету в оцінках студентів: переваги, недоліки та шляхи оптимізації». Навесні 2013 р. співробітниками Інституту соціально-гуманітарних досліджень реалізовано дослідження з вивчення думки студентів 1-4 курсів стосовно веб-сайту Харківського університету, а також власних веб-сайтів факультетів університету. До кола завдань дослідження входить визначити, як часто студенти відвідують сайти університету та факультетів, наскільки вони задоволені роботою цих сайтів, їхньою структурою, контентом, а також які недоліки вони вбачають в їхній роботі.

4. Дослідження іноземних студентів, що навчаються у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. У 2009–2010 рр. співробітниками Інституту соціально-гуманітарних досліджень було проведено соціологічне дослідження «Іноземні студенти університету». В межах дослідження було вивчено умови життя іноземних студентів у м. Харків та в Україні. Вибіркова сукупність склала 944 особи, метод збору інформації – анкетування. В межах реалізації дослідження було вивчено: мотивацію навчання в університеті; джерела інформації про ХНУ імені В. Н. Каразіна; місце проживання іноземних студентів (гуртожиток, власна житлова площа, орендоване житло); оцінку умов проживання у гуртожитку; ставлення до проживання спільно зі студентами інших національностей; причини відмови від проживання у гуртожитку ХНУ імені В. Н. Каразіна; оцінку умов для навчання в університеті; оцінку викладачів університету; проблеми використання української та російської мови під час навчання; шляхи покращення умов навчання в університеті; звернення до органів по роботі з іноземними студентами у ХНУ імені В. Н. Каразіна; плани на майбутнє; матеріальні умови життя в Україні; проблеми, з якими іноземні студенти стикаються в Україні; спілкування іноземних студентів з іншими соціальними групами; негативне ставлення до іноземних студентів різних національностей, загроза власної безпеки та загроза власності; дозвілля іноземних студентів; настрої іноземних студентів.

5. Вища школа України: моніторинг правових механізмів функціонування (2012–2013 рр.). Проект реалізується за співучасті Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень та юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, за підтримки Міжнародного фонду Відродження. В межах проекту передбачається проведення комплексного соціологічного дослідження, що допоможе виявити типові порушення прав учасників освітнього процесу, рівень їх обізнаності зі своїми правами та обов’язками, а також рівень їхньої готовності захищати свої права. Референтними групами дослідження є студенти, викладачі ВНЗ України, експерти (представники органів управління освітою, представники адміністрації ВНЗ, юристи, освітяни, представники правозахисних організацій). Також в ході реалізації проекту буде створено базу даних типових порушень прав учасників освітнього процесу та забезпечено вільний доступ до неї. Основним результатом проекту буде публікація науково-практичного посібника з описом найбільш поширених випадків порушення прав та вказівкою на конкретні практичні дії по захисту прав суб’єктів освітнього процесу та вирішенню правових колізій.

6.Викладання історії в школі: на шляху до толерантності (2010–2011 рр.). Проект реалізовано за співучасті Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень та історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, за підтримки Міжнародного фонду Відродження. В межах реалізації проекту було проведено загальнонаціональне дослідження концепції змісту історичної освіти в Україні, спрямованого на отримання інформації щодо того, яким чином відбувається викладання історії України та всесвітньої історії у школах та чому саме навчають учнів з погляду культурної, етнічної та гендерної толерантності, вміння вести конструктивний діалог, аналізувати історичні події.

Співробітники Центру спільно з колективом Східноукраїнського Фонду соціальних досліджень брали участь в реалізації наступних проектів:

З жовтня 2015 року по лютий 2016 року співробітниками Центру соціально-гуманітарних досліджень Харківського національного університета імені В. Н. Каразіна було проведено соціологічне дослідження «Студенти старших курсів університету імені В. Н. Каразіна про своє навчання та майбутнє працевлаштування». В межах дослідження були опитані студенти III–VI курсів університету. В результаті опитування було визначено стійкість професійного вибору студентів старших курсів університету, особливості навчання студентів старших курсів в ХНУ імені В. Н. Каразіна; професійні орієнтації студентів ХНУ імені В. Н. Каразіна III–VI курсів, а саме: зайнятість студентів, додаткова робота під час навчання, плани працевлаштування, фактори вибору місця роботи, інформованість і частота звернення до Центру працевлаштування студентів и випускників університету, а також думка студентів про те, які необхідні зміни в змістовності та організації навчання для підвищення конкурентоспроможності випускників університету на ринку праці.

Центр тісно співпрацює з соціологічним факультетом університету, є, зокрема, базою виробничої практики для студентів 4 курсу. Разом із викладачами факультету психології, соціологічного та юридичного факультетів у жовтні 2011 року співробітники Інституту організували та провели семінар для старшокурсників «Працевлаштування очима практиків».

Адреса: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, цокольний поверх

Телефон: +380 (57) 707-55-55