Про товариствоНаукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених є органом самоврядування студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та є частиною системи громадського самоврядування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Товариство здійснює свою діяльність на принципах свободи наукової творчості, добровільності, колегіальності, відкритості, рівності права осіб, які навчаються або працюють на науково-педагогічних посадах, на участь у діяльності наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та інших загально правових принципах, що не суперечать чинному законодавству.

Історія студентських наукових гуртків та товариств університету сягає 20-х років ХІХ століття, які стають невід’ємною частиною університетського життя. Протягом подальших ста років студентська наукова робота змінювала свої форми, але ніколи не припинялась. Студентське наукове товариство університету як єдиний координаційний центр наукових гуртків та товариств студентів і аспірантів було створено у 1936 році. Це була одна з найперших організацій подібного профілю. Першим Головою СНТ був Б. М. Красовицький, який згодом став доктором хімічних наук, професором, членом-кореспондентом НАН України. З 2004 року Студентське наукове товариство університету було реструктуровано відповідно до вимог сучасного класичного університету.

У листопаді 2016 року на Конференції аспірантів і докторантів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна було висунуто пропозицію щодо створення органу самоврядування аспірантів, докторантів і молодих вчених. А вже в грудні 2016 року на Конференції трудового колективу університету було затверджено Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, що визначає структуру, організацію студентського активу університету, а також структуру й організацію активу аспірантів, докторантів і молодих вчених університету й їх діяльність.

Наразі на рівні університету Наукове товариство поділяється на два структурні підрозділи: Студентське наукове товариство, яке здійснює координацію наукової та науково-технічної роботи студентів, та Раду молодих вчених, яка здійснює координацію наукової та науково-технічної роботи аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Метою діяльності Наукового товариства є реалізація наукового, науково-технічного та науково-організаторського потенціалу студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, що сприяє розвитку вітчизняної науки та впровадженню результатів наукової діяльності в суспільстві.

Основними напрямками діяльності Наукового товариства є:

  • сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками. Забезпечення студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету інформацією задля успішної реалізації наукової діяльності;
  • популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
  • сприяння підвищенню якості наукових досліджень;
  • заохочення осіб, які навчаються та/або працюють в університеті та демонструють високі результати в сфері наукових досліджень, впровадження наукових розробок, популяризації науки та наукової діяльності тощо;
  • представництво інтересів студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету перед адміністрацією університету, а також у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємницькими та непідприємницькими товариствами, у тому числі іноземних держав;
  • сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених завжди відкрите для нових ідей. Сподіваємось на плідну співпрацю!