Комплект сучасного обладнання, що дозволяє проводити пошукові дослідження молекулярно-генетичних основ процесів життєдіяльності та аналізувати молекулярні причини патологічних порушень цих процесів

Спектр методів дослідження:

 • аналіз експресії генів на ДНК-мікрочіпах;
 • методи полімеразно-ланцюгової реакції;
 • аналіз профілю синтезу білків на ЕLISA-мікрочіпах;
 • імуноферментні методи дослідження;
 • флуоресцентні, люмінесцентні та сцинтиляційні методи дослідження;
 • фенотипування клітин, аналіз стадій клітинного циклу, дослідження стадій апоптозу та ступеня ушкодження ДНК методом проточної цитофлуорометрії;
 • іммуномагнітна сепарація клітин;
 • виділення, очищення та аналіз будь-яких метаболітів методами хроматографії та електрофорезу;
 • моделювання захворювань та впливу ксенобіотиків різної природи на лабораторних тваринах та культурах клітин.

Напрямки використання:

 1. Онкологія.
 2. Практична частина: можливість діагностики та прогнозування течії раку молочної залози.

  Тести, засновані на аналізі експресії онкогенів за технологією мікрочіпів. Вони діагностують різні типи раку молочної залози на стадії, коли зовнішніх ознак хвороби ще не існує. Вони незамінні для підбору правильного персонального лікування пацієнтки, а також для прогнозування рецидиву раку молочної залози після хірургічної операції або хіміотерапії на найближчі 5-10 років. На цей проміжок часу ступінь прогнозу становить близько 85%.

  Пошукові дослідження: розробка методів для раннього виявлення онкологічних захворювань за аналізом крові та пошук нових генетичних маркерів і оптимізація технології мікрочіпів для діагностики різних форм раку.

  1. Дослідження наявності в крові специфічних для пухлинних клітин фрагментів ДНК, котрі виникають на ранніх стадіях розвитку раку, коли зовнішніх ознак хвороби ще не існує. У разі успіху дослідження цей метод може стати універсальним, оскільки виявлення порушень структури ДНК надзвичайно важливий для діагностики не тільки раку, але і багатьох інших захворювань, в т. ч., спадкових.
  2. Пошуки генів, асоційованих з вже відомими генами, що викликають рак. Експресія таких асоційованих генів визначає процеси метаболізму, які можуть по-різному впливати на розвиток пухлини. Її вимір може бути важливим додатковим діагностичним та прогностичним показником і необхідним для вибудовування більш адекватної стратегії лікування.
 3. Нанобіологія та наномедицина.
 4. Практична частина: можливість використання наночастинок у клініці.

  Використання наночастинок на основі рідкісних металів у клітинній терапії та у якості платформ для адресної доставки ліків. Лікування опіків та ран різного походження впливом наночастинок на основі рідкісних металів.

  Пошукові дослідження.

  1. Дослідження молекулярних механізмів взаємодії наночастинок на основі рідкісних металів з клітинами для використання у клітинній терапії та у якості платформ для адресної доставки ліків.
  2. Дослідження можливості лікування опіків та ран різного походження під впливом наночастинок на основі рідкісних металів.
 5. Молекулярна токсикологія.
 6. Практична частина: тестування гено- і цитотоксичності хімічних сполук.

  Можливість надання послуг з тестування на культурах клітин фармакологічних і косметологічних агентів, харчових домішок, біологічно-активних домішок. Існують вже розроблені тести, які використовуються в харчовій, фармакологічній і косметологічній промисловості.

  Пошукові дослідження: модифікація тестів гено- і цитотоксичності хімічних сполук.

  1. Розробка нових і оптимізація існуючих тестів генотоксичності та цитотоксичності ксенобіотиків різної природи за технологією мікрочіпів на основі токсикологічних досліджень in vivo та in vitro.
  2. Впровадження цієї технології дозволить створити нові тести, які значно розширять і поглиблять уявлення про молекулярні процеси гено- і цитотоксичної дії різних хімічних сполук, в т. ч., і ксенобіотиків.
 7. Клітинні технології та терапія.
 8. Практична частина: клітинна терапія у клініці.

  Лікування ушкоджень сполучної тканини, зокрема, опіків різного походження та ран, які довго не загоюються, об’ємною аутотрансплантацією сумішшю фібробластів з кератиноцитами. Тканинна терапія, розпочата відразу ж після виникнення травми, уповільнює розвиток рани і прискорює її загоєння. Аналогічно прискорюється загоєння вже наявної рани. Рани, які довго не загоюються, під дією цього лікування гояться (Патент України 106529).

  Пошукові дослідження: технологія культивування клітин із заданими властивостями.

  Розробка та вдосконалення клітинних технологій культивування, сортування та скерованого диференціювання клітин, модуляції їх синтетичних властивостей. Отримані результати дозволять вдосконалити тканинну терапію за рахунок керованого рівня метаболізму клітин, які для неї використовуються.

 9. Біоінформаційні дослідження.
 10. Практична частина: дослідження.

  Пошукові дослідження: з’ясування механізмів дії біологічних молекул.

  1. Біоінформаційний аналіз потенційної можливості, природи та наслідків взаємодії біологічних молекул та агентів різної природи з цими молекулами.
  2. Аналіз генної експресії та її зв’язку з сигнальними каскадами й транскрипційними факторами.
  3. Отримані результати дозволять враховувати функціональні особливості молекул при їх використанні в лікувальних цілях.

Відповідальна особа: Перський Євген Ефроїмович