Модуль «Кримінальна політика Європейського Союзу»

Модуль «Кримінальна політика Європейського Союзу» - 611432-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE

Період виконання проєкту: 2019-2022 роки

ІДЕЯ ПРОЄКТУ

Однією з головних цілей Європейського союзу є збереження і розвиток Союзу як простору свободи, безпеки та юстиції, що досягається шляхом формування спільної кримінальної політики держав-членів Європейського Союз. Підписання угоди про асоціацію є новим важливим етапом на шляху євроінтеграції України до Європейського союзу. Процес євроінтеграції вимагає гармонізації матеріального і процесуального законодавства України до законодавства Європейського Союзу, та розробки нормативно-правової бази для співробітництва органів кримінальної юстиції України та відповідних органів ЄС. Для виконання цього завдання необхідні кваліфіковані фахівці. На сьогодні Україна має мінімальний досвід їх підготовки. Ідеєю проєкту є створення, шляхом співпраці українських фахівців та провідних європейських експертів, спеціального навчального курсу про кримінальну політику ЄС для студентів бакалаврів (магістрів) юридичного факультету, аспірантів та деяких професорів юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, а також працівників правоохоронних органів та представників громадськості.

Курс складається з 112 навчальних годин на рік, присвячений ключовим аспектам кримінальної політики ЄС, зокрема, таким як: історія розвитку європейської кримінальної політики від конвенцій Ради Європи до сьогодення, компетенція інститутів ЄС в сфері кримінальної політики, джерела і доктрини кримінального та кримінально-процесуального права ЄС, гармонізація матеріального і процесуального кримінального права ЄС, медіація як засіб вирішення кримінальних конфліктів, розвиток співпраці у кримінально-процесуальній сфері (взаємне визнання вироків, європейський ордер на арешт, екстрадиція тощо), взаємодія і координація діяльності органів кримінальної юстиції, створення і функції наднаціональних органів (Євроюст, Європол), формування сучасної кадрової політики органів державного управління, основні сучасні кримінологічні дискусії з питань реформування кримінальної політики, політика ЄС з протидії окремим видам злочинів, гармонізація законодавства України.

МОДУЛЬ «КРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄС»

Модуль присвячено актуальним питанням кримінальної політики ЄС. В ньому надається детальний огляд та аналізується питання права ЄС щодо основ кримінальної політики, інституціонального устрою, співробітництва у сфері протидії злочинності. Окремий розділ модуля присвячено проблемам адаптації кримінального та кримінально-процесуального законодавства України до права ЄС. Модуль призначається для студентів, фахівців з права, викладачів, науковців та тих, хто цікавиться правом ЄС. Розробка цього модулю слугуватиме доброю основою для поширення в Україні знань про європейське право, сприятиме кращому розумінню українським суспільством засад європейській політики та наближенню законодавства України до стандартів ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію.

ЗМІСТ МОДУЛЮ

1. Інституції ЄС. Огляд інституційної системи ЄС. Єдиний інституційний дизайн ЄС: причини та наслідки. Принципи міжінституційних відносин. Європейська рада та керівні установи ЄС. Формальні компетенції та процедури прийняття рішень. Допоміжні органи та установи. Європейський Парламент та Комісія. Європейський суд, склад, юрисдикція та види справ. Види компетенцій ЄС. Постанови Європейського суду в системі джерел права ЄС. Міжнародні договори у правовій системі ЄС.

2. Європейська кримінальна політика. Історія інтернаціоналізації кримінальної політики ЄС в умовах глобалізації. Джерела і доктрини кримінальної політики ЄС. Сучасні проблеми кримінального політики ЄС у зв’язку з суспільним, економічними і політичними змінами і нові підходи рішення в рамках загальній теоретичній конструкції.

3. Кримінальне право ЄС. Міжнародне кримінальне право. Європейське кримінальне право. Компетенції ЄС, законодавчі процеси і інститути в галузі кримінального права. Наднаціональне кримінальне право: стан і перспективи. Загальні принципи кримінального права ЄС.

4. Кримінально-процесуальне право ЄС. Розвиток співпраці у кримінально-процесуальній сфері від Маастрихту до Лісабону. Євроюст. Європол. Взаємодопомого. Взаємне визнання. Європейський ордер на арешт. Екстрадиція.

5. Шляхи гармонізації матеріального і процесуального кримінального права країн ЄС.

6. Взаємодія і координація діяльності органів кримінальної юстиції.

7. Політика ЄС з протидії окремим видам злочинів: організованій злочинності, відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, тероризму, злочинам корпорацій, економічній злочинності, наркозлочинності, торгівлі людьми, злочинам проти довкілля, тощо.

8. Сучасний стан кримінології в ЄС та перспективи її розвитку.

9. Концепція альтернативного вирішення правових спорів в ЄС. Медіація як особливий спосіб вирішення правових спорів в ЄС.

10. Гармонізація законодавства України до права Європейського Союзу.

Детальна інформація про проєкт доступна за посиланням