Про самоврядування

В університеті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в університеті. До складу органів студентського самоврядування входять Студентська рада та Студентська рада студмістечка.

Органи студентського самоврядування університету виконують такі функції:

 • сприяють вихованню духовних цінностей, патріотизму, громадянської свідомості та моралі;
 • сприяють формуванню любові до аlma mater у студентів;
 • забезпечують захист прав та інтересів студентів, які навчаються в університеті, сприяють забезпеченню їх належних потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;
 • беруть участь в управлінні університетом;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної та навчально-виховної роботи, призначення стипендій, оздоровлення;
 • беруть участь у забезпеченні та контролі якості освітнього процесу, вносять пропозиції щодо змісту освіти, навчальних планів і програм;
 • делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету;
 • сприяють дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
 • сприяють пошуку та підтримці ініціативних студентів, наданню їм всебічної допомоги;
 • сприяють створенню умов для вільного розвитку студентів шляхом їх залучення до різноманітних видів творчої діяльності: культурної, технічної, громадської, спортивної тощо;
 • сприяють участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних проектах, конкурсах, конференціях;
 • беруть участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводять вечори відпочинку, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні інститутів, факультетів тощо;
 • пропагують здоровий спосіб життя, проводять заходи щодо запобігання студентами правопорушень, уживання наркотиків і тютюну та зловживання алкоголем;
 • залучають студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету та студмістечка за їх згодою;
 • створюють згідно чинного законодавства гуртки, об’єднання, клуби за інтересами тощо;
 • співпрацюють з профспілковими та громадськими організаціями університету, Науковим товариством студентів, аспірантів та молодих учених.
 • сприяють співробітництву студентських організацій університету з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними та громадськими організаціями;
 • представляють університет у місцевих, регіональних, всеукраїнських і міжнародних студентських та молодіжних організаціях;
 • сприяють працевлаштуванню студентів;
 • проводять роботу в студентських гуртожитках, беруть участь у поселенні студентів, вирішенні питань забезпечення належних побутових умов мешкання студентів у гуртожитках;
 • беруть участь в організації харчування студентів тощо.